วุฒิสภาฯ เห็นชอบ! 'บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์' นั่งตุลาการศาลรธน.คนใหม่

วุฒิสภาฯ เห็นชอบ! 'บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์' นั่งตุลาการศาลรธน.คนใหม่
13 กรกฎาคม 2563
503

วุฒิสภาฯ มีมติ 206 ต่อ 12 เสียง เห็นชอบ! "บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์" นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 ในการประชุมวุฒิสภา มีวาระสำคัญในการให้ความเห็นชอบนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 12 วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียงทั้งนี้ได้มีมติให้ความเห็นชอบ 206 ต่อ12 เสียงไม่ออกเสียง 11 เสียง

โดยผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายบรรจงศักดิ์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือไม่น้อยกว่า 125 คะแนน จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สำหรับนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์  ได้รับการเสนอชื่อจากประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เพื่อคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ หลังจากก่อนหน้านี้ที่ที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่สำนักงานศาลปกครองเสนอไปด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

ปัจจุบัน นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ อายุ 67 ปี 6 เดือน จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน เคยดำรงตำแหน่งแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ก่อนมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี พ.ศ. 2561

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง