โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ราชองครักษ์' 364 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ราชองครักษ์' 364 ราย
9 กรกฎาคม 2563
8,723

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ 364 ราย

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 ผู้สื่อข่างรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 364 นาย ตามรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 118 นาย

 1. พลเอก กนก ภู่ม่วง
 2. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา
 3. พลเอก เจิดวุธ คราประยูร
 4. พลเอก จักรชัย โมกขะสมิต
 5. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
 6. พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด
 7. พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก
 8. พลเอก เชิดชัย สุคนธสิงห์
 9. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
 10. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
 11. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
 12. พลเอก เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
 13. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
 14. พลเอก นภดล ขันตยาภรณ์
 15. พลเอก บุญชู กลิ่นสาคร
 16. พลเอก ประวิตร ฉายะบุตร
 17. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
 18. พลเอก รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์
 19. พลเอก วีรยุทธ อินทร์วร
 20. พลเอก ศักดา เนียมคำ
 21. พลเอก ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
 22. พลเอก สิงห์ทอง หมีทอง
 23. พลเอก สิทธิพล ชินสำราญ
 24. พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์
 25. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
 26. พลโท กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล
 27. พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์
 28. พลโท จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
 29. พลโท จุมพล จุมพลภักดี
 30. พลโท เจริญชัย หินเธาว์
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง