'สินเชื่อ' จาก 'ธ.ก.ส.' ช่วยสร้างธุรกิจที่บ้านเกิด ดอกเบี้ย 0-4% 3 เดือนแรก

'สินเชื่อ' จาก 'ธ.ก.ส.' ช่วยสร้างธุรกิจที่บ้านเกิด ดอกเบี้ย 0-4% 3 เดือนแรก

"ธ.ก.ส." ออก "สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด" สำหรับคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 45 ปี เพื่อลงทุน และใช้จ่ายในกิจการต่างๆ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 

"สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด" โครงการเพื่อคนรุ่นใหม่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจในบ้านเกิด ทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ช่วยรวบรวมข้อมูล และข้อกำหนดของสินเชื่อดังกล่าวสำหรับผู้ที่สนใจ ดังต่อไปนี้

159413840842

- เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี
ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน เว้นแต่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเพื่อกู้เงินตามโครงการสินเชื่อพอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan : SL) ให้สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้
- ผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบ อาชีพอิสระ หรือหลักสูตรสารพัดอาชีพพัฒนาทักษะสร้างรายได้ หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ หรือผ่านประสบการณ์จากหน่วยงานบริษัท ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้าต่างๆ 

  •  ตัวอย่างอาชีพที่อยู่ในการพิจารณาสินเชื่อ 

- อาชีพเกษตรกรรม หรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม หรือ Smart Farmer (เช่น โรงเรือนแปรรูปผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรือนอัจฉริยะควบคุมสภาพแวดล้อม)

- อาชีพบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร (เช่น โดรนรับจ้างพ่นปุ๋ยพืช บริการวางระบบน้ํา บริการเซนเซอร์วัดความชื่นข้าวเปลือก)

- อาชีพนอกภาคการเกษตรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือบริการ (เช่น ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า เจ้าของธุรกิจและผู้ซื้อแฟรนไชส์ ค้าส่งค้าปลีก ค้าขายออนไลน์ ร้านขายของชํา ร้านสปา)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  •  รายละเอียดสินเชื่อ 

1) วงเงินสินเชื่อ

วงเงินกู้เป็นไปตามความจําเป็นและแผนงานโครงการ 

2) อัตราดอกเบี้ย 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เดือนที่ 1-3 อัตรา 0% ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยตาม MRR* 
- เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 อัตรา 4% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยตาม MRR* (*ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.5% ต่อปี)

3) ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

4) การชําระคืน 

- กรณีกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กําหนดชําระคืนไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้
- กรณีกู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน กําหนดชําระคืนเป็นรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาของรายได้ กําหนดชําระคืนไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันกู้ โดยปลอดชําระต้นเงิน 1 ปีแรก แต่ไม่ปลอดชําระดอกเบี้ย 

5) หลักประกัน

- ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย จํานองเป็นประกันหนี้เงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจํานอง
- ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
- ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ตาม
โครงการได้ไม่เกิน 200,000 บาท
- ใช้ บสย. คำ้ประกันสินเชื่อได้

  •  ดูและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา หรือโทรศัพท์ 02-555-0555 หรือเว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) www.baac.or.th