ุบุกศธ.ขอความชัดเจนเรื่องทรงผมนักเรียน

ุบุกศธ.ขอความชัดเจนเรื่องทรงผมนักเรียน
3 กรกฎาคม 2563
6,303

กลุ่มองค์กรนักเรียนเลว ขอความชัดเจนจากศธ.เรื่องทรงผมนักเรียน หลังพบหลายโรงเรียนบังคับให้นักเรียนตัดผม ด้านปลัดศธ.ยันทุกโรงเรียนขอให้ปฎิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องทรงผมนักเรียนฉบับใหม่

วันนี้ (3 ก.ค.)เวลา 10.00 น.ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มองค์กรนักเรียนเลว ได้ยื่นหนังสือถึงนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เรื่อง ขอความชัดเจนในการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน ตามที่ศธ.ได้ออกกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 เพื่อให้นักเรียนได้ไว้ผมยาวได้ตามเหมาะสม แต่เนื่องจากขณะนี้มีโรงเรียนหลายยังบังคับให้นักเรียนตัดผม โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกมารับหนังสือ

ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลว กล่าวว่า พวกเราต้องการขอความชัดเจนจากศธ.ดังนี้ .1. ให้ยืนยันว่าว่ากฎระเบียบทรงผมเดิมของสถานศึกษาที่บังคับใช้มาก่อนการออกระเบียบกระทรวงฉบับใหม่ โดยศธ.จะไม่มีผลบังคับใช้กับนักเรียนได้แล้วในปัจจุบัน 2.ให้ยืนยันว่าระหว่างสถานศึกษาดำเนินการออกกฎทรงผมใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงให้สถานศึกษาบังคับใช้กฎทรงผมตามระเบียบกระทรวงข้อ 4 และข้อ 5 ไปพลางก่อน และ3. ให้ยืนยันว่าการออกกฎทรงผมฉบับใหม่ในแต่ละสถานศึกษาจะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

159376408654

ด้านนายประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องนี้ขอยืนยันว่าโรงเรียนทุกแห่งจะต้องยึดปฎิบัติตามกฏกระทรวงเรื่องทรงผมนักเรียนฉบับใหม่ คือ กรณีนักเรียนไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย  ส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบให้เรียบร้อย  ทั้งนี้ขอความร่วมมือโรงเรียนห้ามใช้กฎระเบียบเดิม อย่างไรก็ตามศธ.จะส่งหนังสือแจ้งทุกโรงเรียนเพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพ.ศ.2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้นักเรียนหมายความว่า บุคคลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสถานศึกษาหมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หัวหน้าสถานศึกษาหมายความว่า ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

159376408677

ข้อ 4 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้ (1) นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย (2) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย

ข้อ 5 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ (1) ดัดผม (2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม (3) ไว้หนวดหรือเครา (4) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

ข้อ 6 ความในข้อ 4 และข้อ 5 มิให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต

ข้อ 7 ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น

ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง