พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง 32 ผู้พิพากษา

พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง 32 ผู้พิพากษา
3 กรกฎาคม 2563
2,342

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 32 ผู้พิพากษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน ๓๒ ราย ดังนี้

๑. นายนิพิฐพนธ์ หงษ์ใจ
๒. นายธนากร หงษ์ทอง
๓. นางสาวธันยพร แสงแจ้น
๔. นางสาวภรณ์ทิพย์ ไทพาณิชย์
๕. นายมนตรี รุ่งแสงมนูญ
๖. นายวิทยพฤกษ์ ภวจิตตทาน
๗. นางสาววัชราภา พิชยวัฒน์
๘. นายวรพล จรัสกิตติกร
๙. นางกรองทอง ลิมป์ศุภวาณิช
๑๐. นายภัทรกร ศรีทองสุข
๑๑. นายสุชาติ จันทร์พวง
๑๒. นางสาวสุรัฏชยา ผาสุข
๑๓. นายสุกฤษฎิ์ ตั้งวรรณวิบูลย์
๑๔. นายสุรชัย วรชาติศิริกุล
๑๕. นายมนตรี ชุนหชัย
๑๖. นางสาวลลิตา พละไกร
๑๗. นายธีริทธิ์ ยอดสุวรรณ
๑๘. นายนิรชิต สายสูง
๑๙. นายนันทัช กิจรานันทน์
๒๐. นางสาวจุฑามาศ ผาสุขฤทธิ์
๒๑. นางสาวชาลิสา รัตนาวิบูลย์
๒๒. นายชูศักดิ์ อุ่นใจ
๒๓. นางสาวษมานันท์ กิตติจรส
๒๔. นางสาววันดี ยอดจิ๋ว
๒๕. นางสาวศิริพร ขันทอง
๒๖. นางสาวเพชรรัตน์ จีตนิยม
๒๗. นายพงศ์ธเนศ เขียวรัตน์
๒๘. นายวัชพล สุวรรณจูฑะ
๒๙. นางสาวศุภรดา เสาร์น้อย
๓๐. นายไชยวัฒน์ บุญเรืองศักดิ์
๓๑. นายธนิจ มุงคุณแสน
๓๒. นางสาวพัดชา พานพิทักษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ที่มา- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/155/T_0004.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง