'ธ.ก.ส.' ออก 3 'สินเชื่อ' รุ่นใหม่เพื่อ 'เกษตรกร' เช็ครายละเอียด ที่นี่!

'ธ.ก.ส.' ออก 3 'สินเชื่อ' รุ่นใหม่เพื่อ 'เกษตรกร' เช็ครายละเอียด ที่นี่!
3 กรกฎาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
84,520

เปิดรายละเอียด 3 "สินเชื่อ" รุ่นใหม่จาก "ธ.ก.ส." สำหรับ "เกษตรกร" พร้อมวิธีการลงทะเบียน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." ออกสินเชื่อรุ่นใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือ "เกษตรกร" ให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในฤดูกาลใหม่ ใช้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการเริ่มต้นทำเกษตรกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวมข้อมูล 3 สินเชื่อรุ่นใหม่จาก ธ.ก.ส. ได้แก่ สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลใหม่  สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด และ สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ที่สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขอสินเชื่อดังต่อไปนี้ 

 

 159369255837

คุณสมบัติผู้กู้

- เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว 
- ได้รับการพักชำระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งระบบ 


วงเงินสินเชื่อ 
รายละไม่เกิน 50,00 บาท และต้องไม่เกิน 70% ของส่วนเหลือเพื่อขาย 

การชําระคืน
ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน 

อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12: 4 % ต่อปี
เดือนที่ 13 เป็นต้นไป: อัตราปกติตามชั้นลูกค้า
(กรณีกำหนดชำระหนี้คืนเสร็จเกินกว่า 12 เดือน)

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

หลักประกัน
- ให้ใช้หลักประกันตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. เป็นลำดับแรก
- กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจํานองเป็น หลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
- กรณีใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ หรือบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป รับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท และให้แยกวงเงินกู้และวงเงินค้ำประกันต่างหากจากวงเงินกู้ และวงเงินค้ำประกันปกติ เฉพาะโครงการนี้

   

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

 

159369309853

คุณสมบัติผู้กู้
- เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี
ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน เว้นแต่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเพื่อกู้เงินตามโครงการสินเชื่อพอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan : SL) ให้สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้
- ผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบ อาชีพอิสระ หรือหลักสูตรสารพัดอาชีพพัฒนาทักษะสร้างรายได้ หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ หรือผ่านประสบการณ์จากหน่วยงานบริษัท ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้าต่างๆ 

วงเงินสินเชื่อ
วงเงินกู้เป็นไปตามความจําเป็นและแผนงานโครงการ 

อัตราดอกเบี้ย 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เดือนที่ 1-3 อัตรา 0% ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยตาม MRR* 
- เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 อัตรา 4% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยตาม MRR* (*ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.5% ต่อปี)

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

การชําระคืน 

- กรณีกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กําหนดชําระคืนไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้
- กรณีกู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน กําหนดชําระคืนเป็นรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาของรายได้ กําหนดชําระคืนไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันกู้ โดยปลอดชําระต้นเงิน 1 ปีแรก แต่ไม่ปลอดชําระดอกเบี้ย 

หลักประกัน

- ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย จํานองเป็นประกันหนี้เงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจํานอง
- ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
- ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ตาม
โครงการได้ไม่เกิน 200,000 บาท
- ใช้ บสย. คำ้ประกันสินเชื่อได้

     

159369357281

คุณสมบัติผู้กู้ 
- เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และหรือ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ และเดินทางกลับภูมิลําเนาเพื่อแสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่ 
- ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน (กรณีที่มี สมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าเดิม ของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และยังไม่แยกการทํากินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจและกู้ได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น) 
- มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก 

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินสินเชื่อ
สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท 

การชําระคืน 
ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน 

อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1 - 3 อัตรา 0% ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดตามอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.50% ต่อปี) 

หลักประกัน
- ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจํานองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจํานอง
- ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปคำ้ประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท 
- ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

  •  ช่องทางติดต่อขอสินเชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

- โทรศัพท์ 02-555-0555
- เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) www.baac.or.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง