ประกาศแล้ว! 'ยกเว้น' ค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม 2 ปียาวถึงปี 65

ประกาศแล้ว! 'ยกเว้น' ค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม 2 ปียาวถึงปี 65
1 กรกฎาคม 2563
431

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว! "ยกเว้น" ค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม 2 ปียาวถึงปี 65

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ.2563 โดยมีเนื้อหาระบุว่า เนื้อหากฎกระทรวงระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อ 1 (7) แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสาหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโดยที่มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง