'เกษตร-คมนาคม'แจงงบปี 64 จัดสรรเพิ่มตามแผนงาน

'เกษตร-คมนาคม'แจงงบปี 64 จัดสรรเพิ่มตามแผนงาน
2 กรกฎาคม 2563
584

“คมนาคม”เตรียมแจงงบปี 64 กว่า 2.3 แสนล้านบาท โครงสร้างทางบกรับสูงสุด 1.86 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% ด้าน สศก. เผย เกษตรฯ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้งบประมาณปี64 รวม 1.13แสนล้านบาท ดันเข้าวาระ 1 พิจารณาสภาผู้แทนราษฎร 1-3 ก.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบฯ ทั้งสิ้น 231,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34,775 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.64% เมื่อเทียบกับปีงบฯ 2563 ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 197,149 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนราชการ 193,554 ล้านบาท และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 38,370 ล้านบาท

ขณะที่งบประมาณประจำปี หากแบ่งออกเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณโครงการทางบก186,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้น16% ทางราง 33,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% ทางน้ำ 4,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% และทางอากาศ 6,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% งานนโยบาย 973 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 638 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% และสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 335 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%

โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) 128,577 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% รองลงมากรมทางหลวงชนบท (ทช.) 49,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 18,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 15,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) 5,799ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8%

“ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีมีข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการในความรับผิดชอบต่างๆ”

159359777296

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบื้องต้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวม 5 ด้าน ประกอบด้วย1. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันงบประมาณ 31,867.60 ล้านบาท  2. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมงบประมาณ 3,207.25 ล้านบาท  3. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงบประมาณ 78,521.44 ล้านบาท

4. ด้านการสร้างการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐงบประมาณ 43.78 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร ผ่านศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : NABC)และ5. ด้านความมั่นคงงบประมาณ 340.63 ล้านบาท ได้แก่ โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมงและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

159359785636

โดยในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น 113,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ2563จำนวน 4,867  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.46% แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 25,210.41ล้านบาท กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นฐานในภารกิจตามกฎหมายของกระทรวง/หน่วยงาน (Function)33,235.08ล้านบาท

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 46,854 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงานการบริหารจัดการน้ำ และแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area)เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค8,680 ล้านบาท งบประมาณเบื้องต้นดังกล่าว ได้บรรจุในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวาระ 1 , 2 , 3 ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง