'ธนกร' สวน 'หญิงหน่อย' วิจารณ์รัฐตั้งงบ 64 ไร้วิสัยทัศน์

'ธนกร' สวน 'หญิงหน่อย' วิจารณ์รัฐตั้งงบ 64 ไร้วิสัยทัศน์
1 กรกฎาคม 2563
85

"ธนกร" สวนกลับ "สุดารัตน์" วิจารณ์ตั้งงบ 64 ไร้วิสัยทัศน์ ชี้รัฐบาลคำนึงถึงภารกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง-ความเหมาะสม

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบุว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รัฐบาลตั้งงบไร้วิสัยทัศน์ เอื้อให้มีการทุจริต ว่า คุณหญิงสุดารัตน์ มีเจตนาไม่บริสุทธิ์หรือไม่จึงพยายามกล่าวหารัฐบาล ตนอยากจะชี้แจงให้เข้าใจว่า การจัดทำงบประมาณปี 2564 รัฐบาลคำนึงถึงภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ นโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวอย่างถูกต้องและความเหมาะสม ภายใต้วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท มีความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นแนวทางการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในทุกมิติ ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่

นายธนกร กล่าวอีกว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ยังให้ความสำคัญต่อความเชื่อมโยงกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564เป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการการคลังของรัฐรวมถึงกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนซึ่งพิจารณาครอบคลุมในทุกแหล่งเงินทั้งในส่วนของเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณและเงินสะสมคงเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ดังนั้นการจัดงบจึงไม่ได้ส่อทุจริตเหมือนรัฐบาลในอดีตที่คุณหญิงคุณสุดารัตน์เคยเห็นมาอย่างแน่นอน"

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง