ประกาศราชกิจจาฯ 'คลายล็อก' เฟส 5 เปิดผับบาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด

ประกาศราชกิจจาฯ 'คลายล็อก' เฟส 5 เปิดผับบาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด
30 มิถุนายน 2563
800

ประกาศราชกิจจาฯ "คลายล็อก" เฟส 5 เปิดผับบาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด มีผล 1 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 6/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งดังกล่าวคือมาตรการคลายล็อกดาวน์เฟส 5 หรือกิจการ-กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่  ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบให้ “คลายล็อก” ระยะที่ 5 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และการขยายระยะเวลาดังกล่าว และตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อำนวยกkiศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคแนบท้ายคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

อ่านทั้งหมด

สำหรับเงื่อนไขสำหรับกิจการ-กิจกรรมในมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์เฟส 5 มีข้อกำหนดสำคัญๆ ดังนี้

  1. เปิดโรงเรียนทั้งหมด จากเดิมที่อนุญาตให้โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนกวดวิชา การผ่อนคลายครั้งนี้จะอนุญาตให้โรงเรียนทุกสังกัดกลับมาเปิดได้ทั้งหมด
  2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้ มอลล์ เปิดได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม
  3. ร้านสะดวกซื้อ สามารถเปิดได้ 24 ชั่วโมง
  4. สถานบริการ ผับ บาร์ และร้านคาราโอเกะ อนุญาตให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. และขอให้เว้นระยะยืนนั่ง 1 เมตร จำกัด 4 ตารางเมตรต่อคน ห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น พนักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ต้องระยะห่างโต๊ะ มากกว่า 2 เมตร หากทำไม่ได้ ต้องมีฉากกั้นสูง 1.5 เมตร มีระบบระบายอากาศ หมุนเวียนอากาศที่ดี มีพื้นที่เฉพาะในการสูบบุหรี่นอกอาคาร ลงทะเบียนเข้าออกด้วยแอปฯ ไทยชนะ
  5. สถานอาบอบนวด เปิดให้บริการได้ โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า ตลอดเวลา เว้นขณะอาบน้ำ มีจุดบริการล้างมือเพียงพอ ทำความสะอาดห้อง อ่างอาบน้ำ สุขา ผิวสัมผัสบ่อยๆ ก่อนหลังบริการแต่ละครั้ง เว้นระยะนั่งยืนมากกว่า 1 เมตร ยกเว้นขณะอาบน้ำ ควบคุมไม่ให้แออัด ให้คำแนะนำลูกค้าตามมาตรการก่อนใช้บริการทุกราย

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนด้วยแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ทุกคน ส่วนเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินติดตามต้องลงทะเบียนใช้แอพพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” ต่างหาก เพื่อลดปัญหาการไม่ได้ติดบัตร หรืออ้างว่ามาจากหน่วยงานของรัฐ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง