รวม ‘สินเชื่อ’ และผลิตภัณฑ์การเงินของ ‘ธ.ก.ส.’ ที่ไม่ใช่ ‘เกษตรกร’ ก็ร่วมโครงการได้

รวม ‘สินเชื่อ’ และผลิตภัณฑ์การเงินของ ‘ธ.ก.ส.’ ที่ไม่ใช่ ‘เกษตรกร’ ก็ร่วมโครงการได้
27 มิถุนายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
19,188

เปิดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับ "เกษตกร" และ "ประชาชนทั่วไป" ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้

เป็นที่ทราบกันดีกว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." เป็นธนาคารที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับ "เกษตรกร" มาโดยตลอด แต่นอกจากจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ระหว่างภาครัฐและเกษตรกรแล้ว ธ.ก.ส.ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เปิดโอกาสให้ "ประชาชนทั่วไป" ที่อยู่นอกภาคเกษตรกร สามารถใช้บริการต่างๆ ได้ด้วย

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้ง "สินเชื่อ" และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ ดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  สินเชื่อ รถจักรยานยนต์สร้างรายได้ 

159315807553

คุณสมบัติผู้กู้

- เป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป
- ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ชลบุรี รวมถึงจังหวัดอื่นๆที่มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบกหรือสํานักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่
- มีสินทรัพย์ถาวรรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน) ตามเงื่อนไขของ บสย.
- ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อ

- ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
- กรณีซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
- กรณีซื้อรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
(จ่ายสินเชื่อไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563)

หลักประกัน

- ใช้ บสย. ค้ำประกัน 100 %

อัตราดอกเบี้ย

- แบบลดต้นลดดอก เริ่มต้นที่อัตรา MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) สูงสุดไม่เกิน อัตรา MRR+3 ต่อปี

ค่าธรรมเนียม บสย.

- วงเงินค้ำประกัน 10,000-50,000 บาท ค่าธรรมเนียม 2.0% ต่อปี
- วงเงินค้ำประกัน มากกว่า 50,000 บาท ค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี

การผ่อนชําระ

- ผ่อนชําระเป็นรายเดือน โดยหักม่านบัญชีเงินฝาก กําหนดระยะเวลาชําระหนี้คืนเสร็จ ไม่น้อยกว่า 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ เอกสารเบื้องต้นประกอบการขอสินเชื่อ 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ผู้ขอกู้และคู่สมรส (ถ้ามี)

2) สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนามรณะบัตร (ถ้ามี) 

3) สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ที่ยังไม่สิ้นอายุ) 

4) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

5) สําเนาเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

6) เมนูที่และรูปถ่ายที่ตั้งสถานที่ประกอบอาชีพ (วินที่สังกัด)

7) ใบเสนอราคารถจักรยานยนต์ที่ประสงค์จะซื้อ

ขอสินเชื่อวันนี้...ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก (2.0% ต่อปี สําหรับวงเงินค้ำประกัน 10,000-50,000 บาท หรือ 1.5% ต่อปีสําหรับวงเงินค้ำประกันมากกว่า 50,000 บาท) สิทธิพิเศษ! 

- ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตคุ้มครองสินเชื่อในอัตรา 365 บาท/ปี/การคุ้มครอง 100,000 บาท

- ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตคุ้มครองอุบัติเหตุ ในอัตรา 150 บาท/ปี/การคุ้มครอง 100,000 บาท

  •  สินเชื่อแฟรนไชส์ 

159315858362

สินเชื่อประเภทนี้ เป็นสินเชื่อที่สนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์ทั้ง ค่าเช่าที่ดิน และหรืออาคาร ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์รายเดือน ค่าธรรมเนียมการตลาด ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าโฆษณา ค่าขนส่งและค่าบริการ

รวมถึงส่งเสริมการลงทุนทํากิจการที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์ โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม แฟรนไชส์แรกเข้าพร้อมค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าอาคารหรือร้าน ค่าลงทุนก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือตกแต่งอาคารหรือร้าน ฯลฯ โดยมีรายละเอียดปลีกย่อย ดังนี้

159315854726

  •  สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

วัตถุประสงค์

สำหรับผู้ที่ใช้บริการฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ทั้งผู้ที่เป็นลูกค้าผู้ฝากเงิน ของ ธ.ก.ส. หรือ ลูกค้าสลากออมทรัพย์ ของ ธ.ก.ส. ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่างๆ สามารถให้บริการสินเชื่อ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย หรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของท่าน และบุคคลในครอบครัว

วงเงินกู้

เพียงแค่มียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท กู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย

- กรณีใช้เงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ บวก เพิ่มอีก 2% ต่อปี
- กรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธ.ก.ส.

ระยะเวลาการชำระคืน ไม่เกิน 1 ปี

หลักประกัน เงินฝากที่ ธ.ก.ส. ออกสมุดคู่ฝาก ใบรับฝาก สลากออมทรัพย์

เอกสารประกอบการขอกู้
- สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ หรือผู้มีอำนาจทำการแทน(นิติบุคคล)
- สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น

*ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกู้เงินฉบับละ 200 บาท

  •  ต่อ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ 

159315803146

 

  •  สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จำกัดเพราะ "เกษตรกร" คือ "สลากออมทรัพย์" ช่องทางช่วยเก็บเงิน ที่เพิ่มโอกาสในการลุ้นรับรางวัลต่างๆ คล้ายๆ กับ "หวย" แต่เงินไม่หาย

159315804720

เงื่อนไขการรับฝากและการออกรางวัล

-  รับฝากหน่วยละ 500 บาท เริ่มรับฝาก วันที่ 17 ก.พ. 63 เป็นต้นไปที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถรับฝาก ผ่านช่องทางบริการ ธ.ก.ส. A-Mobile ยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัล (วันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคมของทุกปี)

-  อายุการรับฝาก 3 ปี ครบกําหนดวันชนวัน

- ออกรางวัลทุกเดือน ออกรางวัลครั้งแรกในวันที่ 16 มี.ค. 63 ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัล วันที่ 17 ม.ค.ของทุกปี ฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 36 ครั้ง

ดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

- ผู้ที่ฝากจนครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 3.00 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.2% ต่อปี
- ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
- ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 10 บาท ต่อหน่วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ที่มา: ธ.ก.ส.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง