กกต. ประกาศ 6 พรรค สิ้นภาพความเป็น 'พรรคการเมือง'

กกต. ประกาศ 6 พรรค สิ้นภาพความเป็น 'พรรคการเมือง'
26 มิถุนายน 2563
3,444

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต.ให้ 6 พรรคสิ้นภาพความเป็นพรรคการเมือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังรัก สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังรักตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 นั้นพรรคพลังรักต้องดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง(1)และ(2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ปรากฏว่า พรรคพลังรักไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง(1)และ(2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดย่อมเป็นเหตุให้พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม มาตรา 91 วรรคหนึ่ง(1)แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง(1) และวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศณวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ขณะเดียวกัน ราชกิจจานุเยกษา ยังเผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองอีก 5 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคฐานรากไทย พรรคพลังครูไทย พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย พรรคชาติพันธุ์ไทย และพรรคพัฒนาประเทศไทย 

อ่านรายละเอียดประกาศราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด ที่นี่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง