เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 ทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยคงเหลือ จํานวน 28 คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้อ่านคําพิพากษาศาลฎีกา ให้จําคุก นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพื่อไทย สิ้นสุดลงและมีผลทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 16 (3) ประกอบข้อ 12 (8) และข้อ 52 (5)

และนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคและลาออกจากตําแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพื่อไทยสิ้นสุดลงและความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 16 (2) ประกอบข้อ 52 (2) และ (5)