WASATCH ADVISORS,INC. ดอดเก็บหุ้น TQM เพิ่ม 0.16%

WASATCH ADVISORS,INC. ดอดเก็บหุ้น TQM เพิ่ม 0.16%
25 มิถุนายน 2563
278

"ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น" รายงาน "WASATCH ADVISORS, INC." ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 509,800 หุ้น หรือคิดเป็น 0.1699% ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.1282% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งพบว่ามีการรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM โดย WASATCH ADVISORS, INC. ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จำนวน 509,800 หุ้น หรือคิดเป็น 0.1699% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาเพิ่มขึ้นเป็น 15,384,800 หุ้น หรือคิดเป็น 5.1282% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง