10 เรื่องต้องรู้! ก่อนซื้อ 'พันธบัตร' วอลเล็ต สบม. หน่วยละ 1 บาท

10 เรื่องต้องรู้! ก่อนซื้อ 'พันธบัตร' วอลเล็ต สบม. หน่วยละ 1 บาท
24 มิถุนายน 2563 | โดย ทีมกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
7,557

มีเงิน 100 บาทก็ลงทุนได้! เปิดรายละเอียด "พันธบัตร" วอลเล็ต สบม. จากกระทรวงการคลัง ซื้อง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เริ่ม 24 มิ.ย. นี้

"พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม." จากกระทรวงการคลัง นับเป็นประวัติศาสตร์การลงทุนหน้าใหม่ของไทย ที่เปิดให้ประชาชนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้โดยตรง ผ่าน อีวอลเล็ต แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ในวงเงินจำหน่ายไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยกำหนดราคาเพียงหน่วยละ 1 บาท และสามารถเริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี 

อย่างไรก็ตาม "พันธบัตร" ถือเป็น "การลงทุน" รูปแบบหนึ่ง ซึ่งทุกการลงทุนต่างมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ และมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป หมายความว่าผู้ลงทุนต้องศึกษา และทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจลงทุน 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวม 10 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อ "พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม." ในวันที่ 24 มิ.ย. 63 ดังนี้

159290407957

 1. คุณสมบัติของผู้ซื้อ  

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้อง ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

 2. อายุพันธบัตร 

รุ่นอายุ 3 ปี (SB236A) 

3. วันครบอายุไถ่ถอน 

วันครบอายุไถ่ถอน คือวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ หากไถ่ถอนเงินต้นเมื่อครบกำหนด จะกำหนดจ่ายคืนเงินต้น การจ่ายคืนเงินต้นของพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จะจ่ายคืนเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรในวันที่ 24 มิ.ย. 66 หากวันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุด ธปท. ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไป

 4. ผลตอบแทน  

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.70% ต่อปี

 5. เงื่อนไขการซื้อขั้นต่ำ-สูงสุด  

ราคาจำหน่าย หน่วยละ 1 บาท วงเงินซื้อขั้นต่ำ 100 บาท (100 หน่วย) และซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท ส่วนวงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 500,000 บาท (500,000 หน่วย) ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย ทั้งนี้ กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย

159291028255

 6. เริ่มซื้อได้เมื่อไร  

เริ่มซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่เวลา 08.00 ของวันพุธที่ 24 มิ.ย. 63

 7. การขายคืน/โอนกรรมสิทธิ์/ออกใบค้ำประกัน สามารถทำได้หรือไม่ 

สามารถดำเนินการผ่าน วอลเล็ต สบม. ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 8. การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดได้ที่วอลเล็ต สบม. (ธนาคารจะมีการกำหนดราคารับซื้อ พันธบัตร รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการกาหนดราคามาตรฐาน) ทั้งนี้ การขายพันธบัตรไม่สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

 9. การจ่ายดอกเบี้ย 

- การจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายปีละ 2 งวด คือ วันที่ 24 มิถุนายน และ 24 ธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 การคำนวณดอกเบี้ยคำนวณจากมูลค่าตามราคาตราของพันธบัตรโดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง (การนับวันที่เกิดขึ้นจริง/ให้...นับตามรายละเอียดการชาระเงินข้อ 10. เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง หากวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับ วันหยุด ธปท. ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทำการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศ ธปท. ดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในงวดที่ถึงกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนที่เลื่อนออกไป

- ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

 10. ซื้อ "วอลเล็ต สบม." อย่างไร 

ซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เท่านั้น! ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการลงทุนจะต้องทำการสมัคร "วอลเล็ต สบม." ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ด้วยตัวเองให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้

โดยผู้ซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และสามารถซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

สามารถเช็ควิธีลงทะเบียนได้ ที่นี่

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง: 

นอกจากนี้ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงความพร้อมในการรองรับการซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ว่าขณะนี้ระบบมีความพร้อม และมั่นใจว่าการซื้อขายพันธบัตรผ่านช่องทางดิจิทัลในครั้งนี้

พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า ธนาคารกรุงไทยได้ออกแบบ "แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง" เป็นระบบการเงินแบบเปิด สามารถรองรับวอลเล็ตได้หลายตัวพร้อมๆ กัน และนำเทคโนโลยี "Blockchain" มาประยุกต์ออกแบบใหม่ เพื่อรองรับการเงินในโลกแห่งอนาคต

สำหรับวอลเล็ต สบม.นี้ ได้ออกแบบการซื้อขายพันธบัตรเป็นแบบรวมศูนย์ สามารถซื้อขายแบบทันที ซึ่งผู้ขายมีข้อมูลผลลัพธ์การขายเป็นรายนาที ผู้ซื้อเห็นข้อมูลของเงินและพันธบัตรในวอลเล็ตเดียวกัน และข้อมูลการถือครองจะแสดงให้เห็นในวอลเล็ตทันที ไม่ต้องรอ 15 วันเหมือนที่ผ่านมา

ที่สำคัญยังสามารถดูข้อมูลการซื้อ ตรวจสอบประวัติการซื้อ และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ และธนาคารอยู่ระหว่างพัฒนาวอลเล็ต สบม. ให้สามารถซื้อขายพันธบัตรในตลาดรอง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับพันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมตลาดเงินตลาดทุนของประเทศได้ในอนาคตอีกด้วย

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง