'สินเชื่อ' ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เพื่อ 'เกษตรกร' กู้ได้อยู่ไหม ลงทะเบียนอย่างไร เช็คที่นี่!

'สินเชื่อ' ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เพื่อ 'เกษตรกร' กู้ได้อยู่ไหม ลงทะเบียนอย่างไร เช็คที่นี่!

ความคืบหน้าสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับ "เกษตรกร" จาก ธ.ก.ส. พร้อมเปิดเงื่อนไข และวิธีลงทะเบียนสำหรับผู้ต้องการขอสินเชื่อ กรณีได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19"

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ให้แก่ "เกษตรกร" ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นมา

ความคืบหน้าล่าสุด (ณ วันที่ 22 มิ.ย. 63) สินเชื่อในโครงการดังกล่าวทยอยอนุมัติให้กับเกษตรกรที่ขอสินเชื่อ โดย ณ วันที่ 7 มิ.ย. 63 มีเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรให้ความสนใจลงทะเบียนเพื่อรับสินเชื่อแล้วจำนวน 2,093,554 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้นัดหมายลูกค้ามาทำสัญญาและอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว จำนวน 446,356 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 4,176 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ทางธนาคารยังเปิดให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขอสินเชื่อได้ต่อเนื่อง ไปจนกว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงิน

  •  ระยะเวลาขอสินเชื่อ 

หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อได้จนกว่าวงเงินหมด ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 ธ.ค.63  

  •  รายละเอียดสินเชื่อ 

อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตรา 0.1% ต่อเดือน

เงื่อนไขการชำระคืน :  กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้โดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้ ดังนี้

- รายเดือน 24 งวด 429.17 บาท/งวด
- ราย 3 เดือน 8 งวด 1287.50 บาท/งวด
- ราย 6 เดือน 4 งวด 2575.00 บาท/งวด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  •  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

1. ลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม
2. เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
3. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

  •  เกษตรกรที่กู้ได้ 

- เกษตรกร และครอบครัวเกษตรกร
- ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (8900/TDR) แล้ว หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถกู้ได้ 
- ลูกค้ากรณีมีประวัติค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ให้สอบสวนข้อมูลถึงมูลเหตุของการค้างชำระ หากเกิดจากเหตุสุจริตและจำเป็นให้สามารถให้สินเชื่อโครงการนี้ได้
- ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเกษตรกรหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถพิสูจน์ได้ว่า แยกการทำกินอย่างชัดเจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้มากกว่า 1 คน

  •  เกษตรกรที่ไม่สามารถกู้ได้ 

- ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ที่มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. วันที่ 7 เมษายน 2553 ไม่สามารถกู้เงินสัญญาใหม่ได้ เนื่องจากมติ ครม. ไม่ให้ก่อหนี้สินเพิ่มเติม รวมถึงลูกค้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชำระหนี้แทนแล้ว

- ผู้กู้เงินตามโครงการ ช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับธนาคารออมสินแล้ว จะไม่สามารถขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.ได้อีก เนื่องจากเป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลผ่าน ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถขอสินเชื่อได้จากธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้น

  •  ขั้นตอนการขอสินเชื่อ 

1. ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE @BAAC Family เท่านั้น และรอนัดหมายทำสัญญาจากสาขา

2. ธนาคารคัดกรองข้อมูลและส่ข้อมูลไปให้สาขา พร้อมกับแจ้งการนัดหมายทาง SMS

3. สาขาออกไปทำสัญญาเงินกู้ สอนขึ้นทะเบียน ตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ และอนุมัติสัญญาในโปรแกรมช่วยงานภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำสัญญา

4. ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากที่มีกับ ธ.ก.ส.

5. จะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติ

  •  ขั้นตอนการขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.อยู่แล้ว 

159280349254

  •  ขั้นตอนการขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. 

159280355381

  •  สอบถามรายละเอียด 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02 555 0555