ประกาศรายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 9.5 แสนล้าน

ประกาศรายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 9.5 แสนล้าน
19 มิถุนายน 2563
1,368

ราชกิจจาฯ ประกาศรายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 9.5 แสนล้าน

วันนี้(19 มิ.ย. 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร โดยมีเนื้อหาดังนี้

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563

แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ในประกาศแนบท้ายดังกล่าวได้แจ้งผลการขาดทุนสะสม 9.5 แสนล้าน บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง