โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 นายกสภามหาวิทยาลัย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 นายกสภามหาวิทยาลัย
19 มิถุนายน 2563
1,421

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 นายกสภามหาวิทยาลัย ทักษิณ แม่ฟ้าหลวง สุรนารี และศรีสะเกษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องงนายกสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๔แห่ง ดังนี้

๑. ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจรัญ จันทลักขณา ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจาก นายจรัญ จันทลักขณา ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมลับ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วบัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก สำเภา ชูศรี ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจาก พลเอก สำเภา ชูศรี ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมลับ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวันชัย ศิริชนะ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม ๑๓ ราย ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ และต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้วและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมลับ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม ๑๓ ราย
๑. นายวิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจาก นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลังจากนั้น นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ทำหน้าที่แทนจนครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วและในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจารย์ สิมาฉายา ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง