ตรวจสอบเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร โอนวันนี้งวด 2 - แนะนำกรณีเงินยังไม่เข้าบัญชี

ตรวจสอบเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร โอนวันนี้งวด 2 - แนะนำกรณีเงินยังไม่เข้าบัญชี
19 มิถุนายน 2563
73,380

ติดตาม ตรวจสอบเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร โอนวันนี้งวด 2 - พร้อมแนะนำกรณีเงินยังไม่เข้าบัญชี

วันนี้ 19 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มระดับจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง ณ ห้องประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี

สำหรับความคืบหน้าการพิจารณาการอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้ว จำนวน 7.59 ล้านราย

โดยเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 (2 ชุด) จำนวน 6,763,995 ราย กลุ่มที่ 2 (ชุดที่ 1) จำนวน 828,711 ราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินให้เกษตรกรในเดือนพฤษภาคม จำนวน 7,145,330 ราย เป็นเงินจำนวน 35,726.65 ล้านบาท

เดือนมิถุนายน จำนวน 1,999,968 ราย เป็นเงินจำนวน 9,999.84 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ (รอแจ้งเพิ่มเติม) จำนวน 0.47 ล้านราย ประกอบด้วย กลุ่มที่ 2 (ชุดที่ 2) จำนวน 0.16 ล้านราย, กลุ่มที่ 3 จำนวน 0.12 ล้านราย และจากการอุทธรณ์ประมาณ 0.19 ล้านราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

วันนี้ 19 มิ.ย. จะมีการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรเฉลี่ยประมาณ 1 ล้านราย

ส่วนของการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้นั้นมีรายละเอียด ดังนี้
1. ต้องตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกจำนวน 132,905 ราย
2. การโอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจาก ไม่พบบัญชี/บัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 165,769 ราย
3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงิน จำนวน 148,702 ราย

สศก. ส่งข้อมูลเกษตรกรที่พบผิดพลาดให้กับทั้ง 7 หน่วยงาน เพื่อนำไปตรวจสอบความถูกต้อง ประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรในความดูแลให้มาดำเนินการแจ้งหมายเลขบัญชีแล้ว

สำหรับการอุทธรณ์ แบ่งเป็น 6 กลุ่มคือ 1.ไม่พบสิทธิ์เยียวยา 76,058 ราย 2.ได้รับการเยียวยา พบสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน 12,388 ราย 3.ถูกตัดสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรเนื่องจากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน 1,254 ราย 4. เป็นผู้ได้รับสิทธิประกันสังคม 91,752 ราย 5. เป็นข้าราชการ 3,146 ราย และ 6.เป็นข้าราชการบำนาญ 7,895 ราย

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th กล่าวว่า จากการเข้าไปดูเหตุผลการอุทธรณ์ พบข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญ จำนวน 11,041 รายได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอรับสิทธิ์การเยียวยาโดยให้เหตุผล เป็นข้าราชการอาชีพหลัก ทำเกษตรเป็นอาชีพเสริม แต่มีรายได้ต่ำ ขายผลผลิตได้น้อย ต้องการสิทธิ์

ทั้งนี้ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 และครั้งที่ 6/2563 โดยอนุมัติให้ สศก. เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร จำนวน 137,093 ราย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม

การดำเนินการดังกล่าวยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินและจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย รวมไม่เกิน 10 ล้านราย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และเห็นชอบขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พร้อมทั้งมอบหมายให้ สศก. ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จำนวนประมาณ 120,000 ราย และเร่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้ง มาตรการอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาตามขั้นตอน ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง