ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร! ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาไม่ได้ 1.6 แสนราย

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร! ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาไม่ได้ 1.6 แสนราย
18 มิถุนายน 2563
37,476

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร! ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาไม่ได้ 1.6 แสนราย เนื่องจากนื่องจากไม่พบบัญชี-บัญชีไม่ถูกต้อง และอยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงิน 1.4 แสนราย

ความคืบหน้าของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยที่ผู้ได้รับสิทธิต้องไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาล ในเดือนที่ 2 นั้น

ธ.ก.ส.ได้โอนเงินอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 รวมกว่า 4 ล้านราย ในวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ตามการคาดการณ์ว่า จะสามารถโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิครบทั้ง 7.2 ล้านราย ระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ล่าสุด วันนี้ (18 มิ.ย.63) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2563 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิแล้ว จำนวน 7.59 ล้านราย โดยเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 (2 ชุด) จำนวน 6,763,995 ราย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

   

กลุ่มที่ 2 (ชุดที่ 1) จำนวน 828,711 ราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินให้เกษตรกรในเดือนพฤษภาคม จำนวน 7,145,330 ราย เป็นเงินจำนวน 35,726.65 ล้านบาท เดือนมิถุนายน จำนวน 1,999,968 ราย เป็นเงินจำนวน 9,999.84 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ (รอแจ้งเพิ่มเติม) จำนวน 0.47 ล้านราย (ประกอบด้วย กลุ่มที่ 2 (ชุดที่ 2) จำนวน 0.16 ล้านราย, 

กลุ่มที่ 3 จำนวน 0.12 ล้านราย และจากการอุทธรณ์ประมาณ 0.19 ล้านราย ในส่วนของการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้นั้นมีรายละเอียด ดังนี้

  • ต้องตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกจำนวน 132,905 ราย
  • การโอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจาก ไม่พบบัญชี/บัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 165,769 ราย
  • อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงิน จำนวน 148,702 ราย

ทั้งนี้ สศก. ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่พบผิดพลาดให้กับทั้ง 7 หน่วยงาน เพื่อนำไปตรวจสอบความถูกต้อง ประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรในความดูแลให้มาดำเนินการแจ้งหมายเลขบัญชีแล้ว

เกษตรกรที่ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกรนั้น สามารถตรวจสอบการรับโอนเงินเยียวยาด้วยตนเองได้ จากการเข้าไปยัง เว็บไซต์ www.moac.go.th หรือ แอพลิคชั่น เกษตรดิจิทัล-Digital Farmer

159246934060

ทั้งนี้ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 และครั้งที่ 6/2563 โดยอนุมัติให้ สศก. เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร จำนวน 137,093 ราย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม 

การดำเนินการดังกล่าวยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินและจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย รวมไม่เกิน 10 ล้านราย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และเห็นชอบขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งมอบหมายให้ สศก. ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค. 2563 จำนวนประมาณ 120,000 รายและเร่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้ง มาตรการอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาตามขั้นตอน ต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังสรุปรายงานการขอคืนสิทธิ์ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 44 ราย โดยแยกจำนวนตามหน่วยงาน ดังนี้ กรมประมง 1 ราย กรมปศุสัตว์ 10 ราย กรมส่งเสริมการเกษตร 30 ราย และการยางแห่งประเทศไทย 3 ราย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง