โปรดเกล้าฯโยกย้าย อธิบดีและผู้ว่าฯ มีผลตั้งแต่ 15 มิ.ย.

โปรดเกล้าฯโยกย้าย อธิบดีและผู้ว่าฯ มีผลตั้งแต่ 15 มิ.ย.
17 มิถุนายน 2563
16,310

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย อธิบดีและผู้ว่าฯ มีผลตั้งแต่ 15 มิ.ย.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ดังนี้

นายชยพล ธิติศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายมณฑล สุดประเสริฐ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

159237772519

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/142/T_0050.PDF

159237774813

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/142/T_0051.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง