สั่งมหาวิทยาลัยเปิดเทอมห้ามรับน้อง ป้องกันโควิด-19

สั่งมหาวิทยาลัยเปิดเทอมห้ามรับน้อง ป้องกันโควิด-19
16 มิถุนายน 2563
980

อว.ออกประกาศคุมเข้มเปิดเทอมห้ามรับน้อง ปฐมนิเทศ หลีกเลี่ยงกิจกรรมร่วมกลุ่ม พร้อมกำชับมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ออกประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบุว่า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยดีขึ้น รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอนุญาตให้กิจกรรม กิจการในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในระดับต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดบริการหรือดำเนินการได้แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ประกาศผ่อนคลายมาตรการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว 3 ระยะ และได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4 ซึ่งมีการผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มีผลวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดังนั้น กระทรวงฯ จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้1. ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง โดยจะต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ศคบ. กำหนด ได้แก่

1.1 มาตรการคัดกรองเบื้องต้น จัดให้มีจุดตรวจวัดไข้ควบคุมการเข้า - ออกสถานที่ จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ให้คำแนะนำทั้งบุลลากรภายใน และบุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่อให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้สถานที่ โดยหน่วยงานจะต้องลงทะเบียนยืนยันการฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคก่อนให้มีการจัดกิจกรรม และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดเเทน

1.2 มาตราการด้านสังคม รักษาระยะห่างหางสังคม (Social distancing) โดยต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1 - 2 เมตร โดยจัดระบบที่นั่งเรียนยืนโต๊ะเก้าอี้และจัดระบบพื้นที่รอคิวให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด กรณีห้องปรับอากาศให้ไม่เกิน 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน

1.3 มาตรการด้านสุขลักษณะสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ และน้ำหรือการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์อย่างเพียงพอ จัดเตรีมสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องทำกิจกรรม ห้องดนตรี ห้องนั่งพัก ห้องสุขา พื้นที่โล่ง ลานกิจกรรม สนามกีฬาลิฟท์ บันได โรงอาหาร หอพัก ให้มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Sccial distancing) ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะผิวสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟท์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

1.4 มาตรการด้านการติดตามดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำระบบติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบหลักที่ผ่านการฝึกอบรมให้ทำหน้าที่แนะนำ ตรวจตรา และควบคุม การกำกับตามมาตรการ

2. การเปิดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการได้ตั้งแค่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และแบบออนไลน์ผสมผสาน ปรับลดเวลา ปรับเวลา หรือสลับวันเรียน หรืองดการเรียนการสอนบางรายวิชา จัดการเรียนวิชาภาคสนาม ปฏิบัติการนอกสถานที่ และการฝึกงานให้เหมาะสม

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค เช่น กิจกรรมรับน้อง การปฐมนิเทศ เป็นต้น กรณีที่ต้องดำเนินการในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยากควรยกเลิก แต่หากเป็นกรณีที่ดำเนินการในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ความเสี่ยงต่ำ หรือควบคุมได้เต็มที่ ให้หารือร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาก่อนดำเนินการ

3.การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอื่นๆ ภายในกระทรวง ควรกลับมาทำงานในหน่วยงานเป็นปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีมาตรการดูแลอาคารสถานที่ตามข้อ 1

4.ในส่วนของงานวิจัยและการให้บริการวิชาการนอกพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามมาตรการของสถาบันอุดมศึกษา ของหน่วยงานในกระทรวงฯ และมาตรการในพื้นที่นั้นๆ โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

5. หลีกเลี่ยงการเดินทางต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของ ศบค.

ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคที่ ศบค. กำหนด สำหรับสถาบันอุดศึกมา ให้ปฏิบัติตาม “คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563” ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทบ (ทปอ) สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ. มรภ) คณะกรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร) และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเหศไทย (สสอท.) ได้ร่วมกันทำหนดขึ้นและที่ได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง