เงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์ งวดสอง ธกส. โอนวันนี้ล้านคน กษ.แนะคืนสิทธิ

เงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์ งวดสอง ธกส. โอนวันนี้ล้านคน กษ.แนะคืนสิทธิ
15 มิถุนายน 2563
29,044

เช็คด่วน เงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์ งวดสอง ธกส. โอนวันนี้ล้านคน กระทรวงเกษตรฯแนะคืนสิทธิ

วันนี้ 15 มิ.ย. 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีในเดือนที่ 2 (มิถุนายน 2563) จำนวน 5,000 บาท

ตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอีกครั้งจากนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร โดยตรงตั้งแต่วันที่ 15 -21 มิถุนายน 2563 ต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด วันละประมาณ 1 ล้านราย

สำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเรื่องสถานะและเลขที่บัญชีเมื่อได้รับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจาก กษ. แล้ว ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินต่อเนื่องทันที

สำหรับผลการดำเนินงานการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในเดือนแรก (พฤษภาคม 2563) ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 7,145,330 ราย เป็นเงิน 35,726.65 ล้านบาท จากจำนวนเกษตรกรที่ กษ. ส่งมาให้จ านวน 7,684,132 ราย

ทั้งนี้ สาเหตุที่โอนไม่ได้เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝากหรือบัญชีไม่ถูกต้องจำนวน 165,769 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี 148,702 ราย และอยู่ระหว่างการส่งคืนข้อมูลให้ กษ. ตรวจสอบจำนวน 224,331 ราย (ตรวจสอบสถานะจ านวน 132,905 ราย และเป็นข้าราชการจำนวน 91,426 ราย)

กรณีผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแต่ไม่ประสงค์รับเงิน สามารถติดต่อหน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อแจ้งความประสงค์ไม่รับเงินดังกล่าว ซึ่ง กษ. จะรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการต่อไป ในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ภายหลังการอุทธรณ์กับ กษ. ท่านสามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝาก เพื่อรอรับการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com  ทั้งนี้ จะเป็นบัญชีของธนาคารใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดคือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

159219038766

ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกแนวทางปฏิบัติการขอคืนสิทธิ (สละสิทธิ) การช่วยเหลือที่ได้รับ หรือการคืนเงินช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบคําร้องขอคืนสิทธิ (สละสิทธิ) ด้วยตนเอง หรือทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้แทนมายื่นแบบคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้ง 7 หน่วยงาน สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด และส่วนกลาง ได้แก่

1) สํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรพื้นที่ 1 มีนบุรี / สํานักงานเกษตรพื้นที่ 2 ลาดกระบัง / สํานักงานเกษตรพื้นที่ 3 ตลิ่งชัน / สํานักงานเกษตรพื้นที่ 4 ทวีวัฒนา
2) สํานักงานประมงจังหวัด และสํานักงานประมงอําเภอทุกแห่ง / สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกแห่ง
4) กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกศูนย์ ทั้ง 21 แห่ง
5) การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด และสาขาทุกแห่ง และสํานักงานกลาง
6) สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาต
7) สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ประจําโรงงานน้ำตาล 57 แห่ง
8) สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด
9) ส่วนกลางที่ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การยื่นคําร้องขอคืนสิทธิ ผู้มีสิทธิสามารถยื่นคําร้องขอคืนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.moac.go.th  และหลังจากที่เกษตรกรยื่นคําร้องขอคืนสิทธิ (สละสิทธิ) การช่วยเหลือแล้ว หน่วยงานรับคําร้องจะบันทึกคําร้องตามแบบฟอร์มเข้าระบบ และให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการรวบรวมส่งรายชื่อเกษตรกรผู้ยื่นขอคืนสิทธิทั้งหมดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ดําเนินการเรียกคืนเงินต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง