ครม.ตั้ง ‘บวรศักดิ์ ’ นั่งประธาน คกก.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ครม.ตั้ง ‘บวรศักดิ์ ’ นั่งประธาน คกก.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
9 มิถุนายน 2563
369

ครม.ไฟเขียวตั้ง "บวรศักดิ์" นั่งประธาน คกก.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี​ (ครม.)​ ว่า ที่ประชุม​ ครม.มีมติอนุมัติตามที่​ รมว.ยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้ไปปฏิบัติงานตามมติ​ ครม.กลับเข้ารับราชการให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.63 สำหรับในส่วนของเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นายพสิษฐ์ ลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติครม. (ซึ่งคำสั่งดังกล่าวออกตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550) โดยปฏิบัติหน้าที่ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.59 ซึ่งจะครบกำหนด 4 ปี ในวันที่ 14 ก.ค.63 โดยนายพสิษฐ์ ได้ยื่นแบบขอกลับเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2563 เนื่องจากครบกำหนด 4 ปี  

ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  

นอกจากนี้​ ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รวม 10 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี ดังนี้

  1. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ​
  2. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์
  3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
  4. นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
  5. นายประสงค์ วินัยแพทย์
  6. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
  7. นายฤทัย หงส์สิริ
  8. นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์
  9. นายอธิคม อินทุภูติ
  10. นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.63 เป็นต้นไป 

ครม.ยังอนุมัติให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน (นับรวมคณะกรรมการซึ่งครม.แต่งตั้งไว้แล้ว และผู้อำนวยการซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง) ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสินเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

  1. นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย  กรรมการ
  2. นายก้อง รุ่งสว่าง   กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.63 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง