บัญชีกลางเผยเบิกจ่ายเกินเป้า1.28%

บัญชีกลางเผยเบิกจ่ายเกินเป้า1.28%
6 มิถุนายน 2563
374

บัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ พ.ค. 63 โดยเบิกจ่ายได้รวม 2.25 ล้านล้านบาท คิดเป็น 70.61% เกินเป้า 1.28%

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เผยว่า ตามที่มติ ครม.กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุนที่เหลือ ให้สามารถลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค. 2563 โดยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 29 พ.ค.2563 (1 ต.ค. 62 – 29 พ.ค. 63) งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 2.25 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท คิดเป็น 70.61% สูงกว่าเป้าหมาย 1.28%

โดยจำแนกเป็น 1.รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 3.38 แสนล้านบาท ของวงเงิน 5.74 แสนล้านบาท คิดเป็น 59.02% สูงกว่าเป้าหมาย 2.35%  2.รายจ่ายประจำ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1.91 ล้านล้านบาท ของวงเงิน 2.6 ล้านล้านบาท คิดเป็น 73.57% สูงกว่าเป้าหมาย 0.9%

สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 2.57 แสนล้านบาท ของวงเงิน 2.59 แสนล้านบาท คิดเป็น 99.46%

โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้จะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน โดยในส่วนของหน่วยงานของรัฐ ได้มีมาตรการให้ปฏิบัติงานที่บ้าน และเหลื่อมเวลามาปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่กรมบัญชีกลางยังคงติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ

โดยมีทีมเร่งรัดติดตามทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่วยให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหา/อุปสรรค เพื่อให้มีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ และเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่าผลการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563  มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้เกินเป้าหมายที่กำหนด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง