'เยียวยาเกษตรกร' ตรวจสอบสิทธิ์ ใน 5 มิ.ย.นี้! ยังไม่อด 'เงินเยียวยา 5,000'

'เยียวยาเกษตรกร' ตรวจสอบสิทธิ์ ใน 5 มิ.ย.นี้! ยังไม่อด 'เงินเยียวยา 5,000'

กระทรวงเกษตรฯ เตือนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ "เยียวยาเกษตรกร" มีปัญหา "เงินเยียวยา 5,000" ให้รีบยื่นอุทธรณ์ก่อนหมดสิทธิ์ ในวันที่ 5 มิถุนายน นี้ เพื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือทั่วถึงไม่มีตกหล่น

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่องถึงช่วงสุดท้ายของมาตรการ

ความคืบหน้า ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 7,103,721 ราย รวมเป็นเงิน 35,518 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ธนาคารจะเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนั้นจะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 สิงหาคม 2563

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยา ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 สามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้แล้วจนถึงวันศุกร์นี้ (วันที่ 5 มิถุนายน 2563) เท่านั้น ขณะที่ เกษตรกรในกลุ่มที่ 3 หรือ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก แต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พฤษภคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณ 1.3 แสนคนนั้น สามารถอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

159123184120

จากการติดตามเก็บข้อมูลของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ผ่านหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง 8 หน่วยงาน พบว่า ตั้งแต่วันที่ 19-31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทั้ง 8 หน่วยงานรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยา รวมทั้งสิ้น 48,621 ราย จำนวน 49,054 เรื่อง แบ่งเป็น

  • กรมส่งเสริมการเกษตร 44,881 เรื่อง
  • กรมปศุสัตว์ 2,933 เรื่อง
  • กรมประมง 439 เรื่อง
  • การยางแห่งประเทศไทย 742 เรื่อง
  • สำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย 50 เรื่อง
  • กรมหม่อนไหม 6 เรื่อง
  • กรมสรรพสามิต (ทะเบียนยาสูบ) 3 เรื่อง

159126799549

ผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 พบว่า ขณะนี้หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาแล้ว 6,823 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด 40,598 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ 1,633 เรื่อง

สำหรับขั้นตอนของการไปอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร หลังจากตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 นั้น เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เกษตรกรสามารถไปแจ้งอุทธรณ์ที่หน่วยงานใดก็ได้ใกล้บ้าน เช่น ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง แต่อยู่ใกล้สำนักงานเกษตรอำเภอให้ไปแจ้งได้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง เพื่อตรวจสอบทุกกรณี ส่วนระบบออนไลน์เข้าใช้บริการที่ www.moac.go.th

ส่วนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร เพื่อ รับเงินเยียวยา 5,000 มี อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน โดยมอบนโยบายไปแล้วว่า ให้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ยกเว้นกลุ่มที่คณะกรรมการการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้เสนอ ครม.มีมติไม่จ่าย อาทิ ผู้ที่อยู่ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ข้าราชการบำนาญ ผู้ประกันตน ข้าราชการประจำ และลูกจ้างราชการ ส่วนกลุ่มที่อยู่นอกเหนือจากมติ ครม.ให้ยกเว้น ทางกระทรวงเกษตรฯ สามารถจ่ายให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกราย

ด้าน นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อธิบายถึงความคืบหน้าของเกษตรกรที่บัญชีธนาคารมีปัญหา หรือไม่ได้แจ้งหมายเลขธนาคารมาในสัปดาห์ที่แล้วจำนวน 356,080 ราย จากการที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์และไปหาเกษตรกรถึงบ้าน ทำให้ได้บัญชีธนาคารมาแล้ว คงเหลืออยู่ระหว่างติดตาม 62,714 ราย

ทั้งนี้ หลังจากตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรพบว่า หมายเลขบัญชีของเกษตรกรรับเงินเยียวยา 5,000 ที่ได้เพิ่มมา 293,366 ราย ส่วนใหญ่เป็นบัญชีต่างธนาคาร ซึ่ง ธ.ก.ส.จะส่งชื่อและหมายเลขบัญชีให้ธนาคารนั้นๆ ตรวจสอบความถูกต้อง คาดว่าจะแจ้งกลับมายัง ธ.ก.ส.วันที่ 5 มิถุนายน 2563 จากนั้น ธ.ก.ส.จะโอนให้วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ต่อไป

159123179338