เช็คด่วน! ปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ กี่ต้นกี่ตัว/ไร่ จึงเรียกว่า 'เกษตรกรรม' ได้สิทธิภาษี

เช็คด่วน! ปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ กี่ต้นกี่ตัว/ไร่ จึงเรียกว่า 'เกษตรกรรม' ได้สิทธิภาษี

เช็คด่วน! ประกาศราชกิจจาฯ บังคับใช้กฎหมายแล้ว ปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ รวม 62 ชนิด กี่ต้นกี่ตัว/ไร่ จึงถือใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบเกษตรกรรม ได้สิทธิภาษี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้หมายถึง การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามความหมายของคำว่า “ประกอบการเกษตร” ในระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค จำหน่าย หรือใช้งานในฟาร์ม แต่ไม่รวมถึงการทำการประมงและการทอผ้าการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนั้นด้วย ทั้งนี้ พื้นที่ต่อเนื่องตามวรรคสอง ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม แต่ไม่รวมถึงกรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ข้อ 3 กรณีที่พื้นที่ต่อเนื่องตามประกาศนี้ ทับซ้อนกับพื้นที่ต่อเนื่องตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้พื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

ข้อ 4 การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามข้อ 2 ของประกาศฉบับนี้
ให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาพักการเกษตรเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างการพักที่ดินระหว่างฤดูกาลการผลิต และการตัดวงจรโรค

ข้อ 5 การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามข้อ 2 ที่มีชนิดพืช ชนิดสัตว์ หรือ
ลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ปรากฏในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ให้มีอัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ อัตราพื้นที่คอกหรือโรงเรือน อัตราการใช้ที่ดิน
หรือมีลักษณะการใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

159114858075

รายละเอียด ปลูกพืช51ชนิด-เลี้ยงสัตว์11ชนิด เช็คกี่ต้นกี่ตัว/ไร่ จึงถือใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบเกษตรกรรม ได้สิทธิทางภาษี

159114860298

1591148616100

159114863125

159114866280

159114867658