ครม.ตั้ง 'พิชิต อัคราทิตย์' เป็นประธาน ก.ล.ต.

ครม.ตั้ง 'พิชิต อัคราทิตย์' เป็นประธาน ก.ล.ต.
2 มิถุนายน 2563
222

ครม.ไฟเขียวตั้ง “พิชิต อัคราทิตย์”เป็นประธาน ก.ล.ต.คนใหม่ พร้อมตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 5 คน

น.ส.ไตรสุลี ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งนายพิชิต อัคราทิตย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป
ขณะเดียวกัน ครม.เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จำนวน 5 คน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2562) ดังนี้ 1. นายอนุชิต อนุชิตากูล 2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร 3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 4. นายอภิชาติ ชินวรรโณ 5. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง นางอังคณา วงษ์ประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง