การเงิน

‘บินไทย’แจงเหตุเบี้ยวหนี้หุ้นกู้ ชี้อยู่ในขั้นตอนขอฟื้นฟูกิจการ

“บินไทย” แจงไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ เหตุอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการทำให้บริษัทอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ พร้อมยอมรับอาจทำให้เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ด้วย

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการที่ 2 รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้และบริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งให้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่่ 27 พ.ค.2563นั้น

กรณีนี้บริษัทขอชี้แจงว่าการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการดังกล่าว ถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด(Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท

สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2572 หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือมายังบริษัทเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2563 โดยขอให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน ซึ่งทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้(Automatic stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ซึ่งการไม่ชำระหนี้เงินดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เช่นกัน

นอกจากนี้ การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ(Cross Default) ด้วย ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป