เช็คด่วน www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนเงินกลุ่มแรกวันสุดท้าย กลุ่ม2-3ต้องรู้เงินเข้าวันไหน

เช็คด่วน www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนเงินกลุ่มแรกวันสุดท้าย กลุ่ม2-3ต้องรู้เงินเข้าวันไหน

ติดตามและอัพเดท ตรวจสอบเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนเงินกลุ่มแรกวันสุดท้าย กลุ่ม 2-3 ต้องรู้เงินเข้าวันไหนรีบเช็คด่วน

วันนี้ 29 พ.ค. 2563 เป็นวันสุดท้ายของ กลุ่มที่ 1 เกษตรกร ที่ได้รับเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 งวดแรกรายละ 5,000 บาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคนตรวจข้อมูล และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 15 พ.ค. 2563

สำหรับ กลุ่มที่ 1 เกษตรกร ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนภายใน 30 เมษายน 2563 ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังและตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งเป็นการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. เป็น 2 ชุด ซึ่งชุดที่ 1 ธ.ก.ส.โอนเงินเรียบร้อยแล้วประมาณ 3.2 ล้านราย ส่วนชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย โอนเงินต่อเนื่องจนถึวกำหนดวันสุดท้ายคือวันนี้ 29 พ.ค.63 และเกษตรกรกลุ่มที่ 1 ถ้าใครตกหล่น สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2563

อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พ.ค. 63 กลุ่มนี้มีประมาณ 1.57 ล้านราย สามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้ ในวันที่ 27 พ.ค. 63 และคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือนนี้ 31 พ.ค. 2563 กรณีการอุทธรณ์ให้เริ่มอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.- 5 มิ.ย. 2563

กลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พ.ค. 63 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิถุนายน 63 ซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน จะได้รับเงินทีเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท และสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 31 ก.ค. 2563

เช็คด่วน www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนเงินกลุ่มแรกวันสุดท้าย กลุ่ม2-3ต้องรู้เงินเข้าวันไหน

ช่องทางตรวจสอบเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

  • www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือ https://agri.baac.or.th/ ตรวจสอบ รายชื่อและข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้น ยังไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นของรัฐเช่น จากการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เราไม่ทิ้งกัน) ข้าราชการบำนาญ ประกันสังคม หรือโครงการอื่นๆโปรดเตรียมข้อมูล 1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
    2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
    3. บัญชีเงินฝากธนาคาร
  •  สิทธิเยียวยาเกษตรกร.com https://xn--12ca3dgf4daalb2b0af2jxacs0rg.com ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกร
    ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com https://xn--12ca3dgf4daalb2b0af2jxacs0rg.com/ 

เช็คด่วน www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนเงินกลุ่มแรกวันสุดท้าย กลุ่ม2-3ต้องรู้เงินเข้าวันไหน

เปิดระยะเวลาอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้แล้ว แต่ยังคงประสบปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ขอให้รีบดำเนินการอุทธรณ์เงินเยียวยา ประกอบด้วย

1. เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ปี 62/63 ภายใน 30 เม.ย. 63 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 63 ไม่เว้นวันหยุด

2. เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลระหว่าง 1 - 15 พ.ค. 63 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63

เกษตรกรสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการทั้ง 8 แห่งได้แก่

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด
2. สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด
3, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด
4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5. เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
8. สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด

โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องเกษตรกร และเมื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์เสร็จแล้วถัดไปอีก 8 วัน เกษตรกรที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองที่ www.moac.go.th