อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 มาตรา 43 วรรคสอง มาตรา 52 วรรคสอง และมาตรา 52 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งกรมวิชาการเกษตร เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ 2 คำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1511/2562 เรื่องการดำเนินกับวัตุอันตรายชนิดที่4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562