พ่อเมืองน่าน ขอความร่วมมืองดเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้

พ่อเมืองน่าน ขอความร่วมมืองดเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้
27 พฤษภาคม 2563
535

"วรกิตติ" ขอความร่วมมืองดเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้ พร้อมแจงแนวางปฏิบัติเข้าออกพื้นที่จังหวัดน่าน

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมทั้งมีคำสั่งแนวทางปฏิบัติเข้าออกพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งนี้ ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

ประเภทการเดินทาง ของบุคคล 5 ประเภท

1.เดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่านใน 1 วัน เพื่อปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักตัว ยานพาหนะทางราชการ และการมาติดต่อราชการ

  • กรณีมีหนังสือรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน แสดงหนังสือรับรอง วัดอุณหภูมิ
  • กรณีไม่มีหนังสือรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน วัดอุณหภูมิ รับใบผ่านด่าน รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าบ้าน
  • กรณีประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นหรือมีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน วัดอุณหภูมิ รับใบผ่านด่าน รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าบ้าน

2.เดินทางเข้ามาจากจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จังหวัดที่ไม่พบเชื้อโควิด 19 รายใหม่ เกินกว่า 28 วัน และมีความเสี่ยงต่ำ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน วัดอุณหภูมิ รับใบผ่านด่าน รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าบ้าน สืบสวนโรคโดย อสม.ในพื้นที่ เฝ้าสังเกตอาการตนเอง

3.เดินทางเข้ามาจากจังหวัดที่ ไม่ได้อยู่ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านฯ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน วัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่ รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าบ้าน สืบสวนโรคโดย สสอ.หรือรพ.สต.ในพื้นที่ กักกันตัว สามารถออกพื้นที่ก่อนครบกำหนด หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเห็นชอบ

4.เดินทางเข้ามาจากจังหวัดภูเก็ต ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน วัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่ ไปรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อยอส.จังหวัดน่านที่ 1 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ให้กักตัว 14 วัน  เมื่อกักตัวเอง 5-7 วัน แล้ว สามารถขอเข้ารับการตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาเชื้อโควิด 19 จากโรงพยาบาลน่าน หากว่าไม่พบเชื้อสามารถกลับไปกักตัวต่อที่้บ้านจนครบ 14 วันได้/สามารถออกพื้นที่ก่อนครบกำหนด หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเห็นชอบ

ที่มา : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง