คลอดแล้ว! 9 อรหันต์ซูเปอร์บอร์ด คุมฟื้นฟู 'การบินไทย' ‘วิษณุ’ นั่งประธาน

คลอดแล้ว! 9 อรหันต์ซูเปอร์บอร์ด คุมฟื้นฟู 'การบินไทย' ‘วิษณุ’ นั่งประธาน
26 พฤษภาคม 2563
13,494

นายกฯเซ็นตั้งกรรมการติดตามแก้ปัญหาการบินไทยดึง มอบ “วิษณุ” เป็นประธาน พร้อม 8 กรรมการจากผู้บริหารในหน่วยงานคมนาคม - คลัง และดึง “อภิศักดิ์” อดีต รมว.คลังช่วยกลั่นกรองแก้ปัญหา ระบุให้เป็นไปตามมติ ครม.

ผู้สื่อข่าวเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ 145/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติตตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะรัฐมนตมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับไปดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและความเห็นของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนั้นแม้ผลจากการนี้จะทำให้บริษัท การบินไทย จำกัต (มหาชน) พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด และกระบวนการฟื้นฟูกิจการจะเป็นไปตามขั้นตอนและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตามกฏหมายโตยเฉพาะก็ตาม แต่โดยที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังยังคงมีสัดส่วนกรถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งการประกอบกิจการของบริษัทซึ่งยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ เกี่ยวพันกับกฏหมายและกฎระเบียบของทางราชการ อันต้องอาศัยการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐยังจำเป็นต้องคุ้มดองสิทธิของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ คณะรัฐนตรีจึงควรมีโอกาสรับทราบความคืบหนในการดำเนินการเป็นระยะ ๆ โตยมีรบบกลั่นกรอง และช่วยตรวจสอบในส่วนของภาครัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายกรัฐนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อ ๆ ให้มีคณะกรรการติตตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย ประธาน

(1) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

(2) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการ 

(3) นายประสงศ์ พูนธเนศ กรรมการปลัดกระทรวงการคลัง 

(4)นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ กรรมการปลัดกระทรวงคมนาคม

(5) นายชยธรรม์ พรหมศร กรรมการผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

(6) นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ กรรมการปลัดกระทรวงยุติธรรม 

(7) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(8) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และ

(9) นายประภาศ คงเอียด กรรมการและเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจดังนี้ เป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศลและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของภาครัฐโดยไม่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาล กลั่นกรอง ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกหรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบนการพื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ตามที่มีการร้องขอ และไม่ขัดต่อกฎหมาย

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ข้อคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรมการ และคณะทำงานได้รับเบี้ยประชุมหรือค่ใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง