บอร์ด LPNไฟเขียวปันผล1บาท -ซื้อหุ้นคืนวงเงิน 500 ล้าน

บอร์ด LPNไฟเขียวปันผล1บาท -ซื้อหุ้นคืนวงเงิน 500 ล้าน
22 พฤษภาคม 2563
398

บอร์ด LPN อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 บาท ต่อหุ้น กำหนดจ่าย 19 มิ.ย.นี้ พร้อมซื้อหุ้นคืน วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท จำนวน 126 ล้านหุ้น เริ่มซื้อ 5 มิ.ย. -4 ธ.ค. 63

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือLPN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1 บาท สำหรับจำนวนหุ้นของบริษัท จำนวน 1,475.69 ล้านหุ้น โดยหักหุ้นสามัญซื้อคืน ตามโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 21.50 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 1,454.19 ล้านหุ้น  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 มิ.ย. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 มิ.ย. 2563

นอกจากนี้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท จำนวนหุ้นซื้อคืน 126 ล้านหุ้น คิดเป้น 8.54% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 1 บาท เริ่มซื้อคืนตั้งแต่ 5 มิ.ย. -4 ธ.ค. 2563

ณ วันที่ 31 มี.ค. บริษัท มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 813 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลื 12,000 ล้านบาท โดยเป็นห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ที่สร้างเสร็ตจแล้วพร้อมอยู่ซึ่งไม่มีภาระหนี้สิน โดยประมาณการขายสินค้าคงเหลือพร้อมอยู่ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า มูลค่า 3,000 ล้านบาท ภายในไตรมาส4 บริษัทกำหนดการส่งมอบโครงการแล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 3,700 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 โครงการมียอดขายรอโอน 1,600 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่สูงขึ้น เพื่อรองรับกับวงเงินสูงสุดที่จะซื้อหุ้นคืน 500 ล้านบาท และยังคงเหลือสภาพคล่องสำหรับใช้หมุนเวียนในกิจการต่อไป
นอกจากนี้บริษัทมีกำไรสะสม ณ สิ้นเดือนม.ค. มูลค่า 9,765 ล้านบาท และมีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน6 เดือนนับจากวันที่จะซื้อหุ้นคืน จำนวน 1,000 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: