‘ประวิตร’ สั่ง ทส. ทำแผนแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือเสนอ ครม.

‘ประวิตร’ สั่ง ทส. ทำแผนแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือเสนอ ครม.
21 พฤษภาคม 2563
380

พร้อมให้ปรับแผนฯบริหารจัดการเชื้อเพลิงและระเบียบการเผาให้เหมาะสมกับพื้นที่

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปรับฟังสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน(After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และเปิดโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ และให้แนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังรับฟังการสรุปการประชุมจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)

โดยพลเอกประวิตรกล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จะต้องมีความต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์จะผ่านพ้นไปแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมวางแผนและกำหนดมาตรการทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาให้หมดไปโดยเร็วและยั่งยืน

ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทส. จัดการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

นอกจากนั้น ยังแนะให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด รวมถึงแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงและการจัดระเบียบการเผาให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพปัญหา โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

ทั้งนี้ ต้องมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานส่วนกลางจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ที่ชัดเจน และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในส่วนของจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลาง ต้องทำให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความพยายามและแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา และพร้อมให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ป่าโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ทส. และหน่วยทหาร ต้องทำงานร่วมกันในการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงระดับหมู่บ้าน

ทั้งนี้ ต้องจัดชุดพิทักษ์ป่าประจำหมู่บ้านในหมู่บ้านเสี่ยงไฟป่าของ9 จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและสนับสนุนการดับไฟป่า พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับชุดพิทักษ์ป่าและจิตอาสาพระราชทานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการดูแลป่าและการดับไฟป่า เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

นอกจากนี้ พลเอกประวิตรยังให้แนวทางการปรับเปลี่ยนผู้มีพฤติกรรมการเผาป่าและบุกรุกทำลายป่าให้เป็นเครือข่ายดูแลรักษาป่าด้วย โดยให้หน่วยงานสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทในการเป็นจิตอาสาและเครือข่ายในการดูแลป่าเฝ้าระวังและดับไฟป่าภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ พลเอกประวิตรให้ปรับปรุงการทำงานให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติการดับไฟป่า การอนุรักษ์ป่า การบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

และสำหรับการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืน ให้ทส. และกระทรวงการต่างประเทศหารือกับประเทศอาเซียนให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และให้กองทัพภาคที่3 และจังหวัดชายแดนสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

พลเอกประวิตรยังได้เป็นประธานเปิดโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งมอบกล้าไม้มีค่าและนำร่องปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้ให้ดอก และไม้กินได้ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณป่าดอยสุเทพ .แม่ริม .เชียงใหม่ รวมเนื้อที่รวม 210 ไร่จำนวน 1,300 ต้น

ทางด้านตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยสภาลมหายใจเชียงใหม่กล่าวว่า ยังประเมินไม่ได้ว่าข้อสั่งการได้รวมข้อเสนอของภาคประชาชนก่อนหน้านี้มากแค่ไหน และอาจต้องรอให้ทาง ทส.จัดทำแผนให้เรียบร้อยก่อน

เบื้องต้น มีบางข้อเสนอ อาทิ การให้บทบาทองค์กรส่วนท้องถิ่นมากขึ้นในการช่วยจัดการปัญหาในพื้นที่ การจัดการระเบียบการเผา แต่ทางรัฐยังไม่ได้พูดถึงการตั้งบอร์ดเพื่อดูแลเรื่องนี้ทั้งระบบ

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภายใต้ข้อเสนอให้มีกฏหมายใหม่ว่าด้วยอากาศสะอาดที่จะช่วยวางกรอบและกำหนดทิศทางในการแก้ปัญหาระยะยาวในอนาคต 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง