การเงิน

‘เยียวยาเกษตรกร’ 8.30 น. 15 พ.ค. ‘ตรวจสอบสถานะ’ โอนเงินได้เลย

เปิดเมนู “ตรวจสอบสถานะ” โอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร” วันแรก 15 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ 8.30 น.เป็นต้นไป ทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้เงินกลุ่มแรก 6.7 ล้านคน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ... ดำเนินมาตรการเยียวยาเกษตรกร โดยเปิดให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสถานะโอนเงินได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ 08.30 . เป็นต้นไป

เกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาล่าสุดมีจำนวน 6.77 ล้านคน จากข้อมูลเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนทั้งหมด 8.3 ล้านคน ประกอบไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- กลุ่มแรก เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว 8.35 ล้านราย

- กลุ่มที่สอง  เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

- กลุ่มที่สาม เกษตรกรที่ยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ เพราะต้องรอฝนตก กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มนี้ยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

โดยวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้โดย คลิกที่เมนู “ตรวจสอบผลการโอนเงิน”  ในเว็บไซต์  www.เยียวยาเกษตรกร.com

158949740725

สำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเริ่มเปิดให้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และจะหมดเขตในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะยังไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ จัดส่งให้ ... กลุ่มเป้าหมายแรกก่อน

เกษตรกรสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น หลังจากได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการเรียบร้อยแล้วที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com จากนั้นทำตามขั้นตอนหรือดูได้ที่ลิงค์ดังกล่าว 

  

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

    

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร จาก ... เพื่อรับเงิน 15,000 บาท  ...จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่ 2 พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชี ... ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนเตรียมจัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร โดยรายละเอียดแนวทางการรับอุทธรณ์ รวมทั้งมาตรการรองรับต่างๆ จะประกาศให้เกษตรกรรับทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ เงินเยียวยาเกษตรกร หรือ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท