ก.ล.ต. ประเดิมนัดประชุมบอร์ดกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ครั้งแรก

ก.ล.ต. ประเดิมนัดประชุมบอร์ดกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ครั้งแรก
14 พฤษภาคม 2563
314

ก.ล.ต. เปิดเผยผลการประชุม “คณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้” ครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการยกระดับระบบนิเวศเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนแต่ละประเภท

คณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ที่มีนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. นางพรอนงค์ บุษราตระกูล นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายอาสา อินทรวิชัย นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ร่วมประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะร่วมกันวางแนวทางในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสมและไม่สร้างภาระต่อภาคเอกชนมากจนเกินไป โดยมีข้อสรุปจากการหารือ ดังนี้

(1) การสนับสนุนให้มีตราสารหนี้ที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการระดมทุน
(2) การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสมผ่านกลไกการเปิดเผยข้อมูลและตัวกลางในการขาย
(3) การสนับสนุนให้มีกลไกให้ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถลงทุนในตราสารหนี้เสี่ยง (non-investment grade และ unrated) ผ่านช่องทางที่บริหารโดยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ โดยมีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนอย่างเหมาะสม
(4) การศึกษารูปแบบการเสนอขายที่เอื้อให้ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถเข้าถึงตราสารหนี้ที่มีคุณภาพได้ดีขึ้น
(5) การพัฒนาสภาพคล่องในตลาดรองของตราสารหนี้ภาคเอกชน
(6) การสร้างกลไกรองรับเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ศึกษารูปแบบกองทุนหรือเครื่องมืออื่นที่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัญหา การแก้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพื่อเปิดช่องทางให้บริษัทที่มีใบอนุญาตบริหารสินทรัพย์สามารถซื้อสินทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่มีปัญหาได้โดยตรง เพื่อช่วยบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้เสีย การพิจารณาใช้กฎหมายฟื้นฟูกิจการสำหรับผู้ออกตราสารบางรายที่มีปัญหาสภาพคล่อง เป็นต้น
(7) การสนับสนุนให้มีบทวิเคราะห์ตราสารหนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้ลงทุนในทำนองเดียวกับตราสารทุน
(8) การสนับสนุนให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่ค้ำประกันตราสารหนี้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. และที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ กล่าวว่าก.ล.ต. ติดตามและประเมินสถานการณ์ตลาดตราสารหนี้มาอย่างต่อเนื่อง และเห็นถึงความจำเป็นในการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางระดมทุนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ การประชุมของคณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แม้จะเป็นครั้งแรก แต่นับว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมากในหลายด้าน โดย ก.ล.ต.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาและผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง