มติ 7:1 ศาลรธน.ชี้ 'พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย' ม.117 ไม่ขัดรธน.

มติ 7:1 ศาลรธน.ชี้ 'พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย' ม.117 ไม่ขัดรธน.
13 พฤษภาคม 2563
1,413

มติ 7:1 ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ "พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย" ม.117 ไม่ขัดรธน. 249-250

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.63  ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของเทศบาลเมืองปทุมธานีขอให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 ว่า พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 117 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 249 และมาตรา 250 หรือไม่ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 วินิจฉัยว่า มาตรา 117 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำของแม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าโดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และเมื่อผู้ขออนุญาตยื่นคำขอถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้นไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 249 และมาตรา 250


ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญมาตรา 249 และมาตรา 250 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง