ประกาศราชกิจจาฯ ฟื้นฟูสุขภาพกาย-จิต ขรก.ตุลาการ

ประกาศราชกิจจาฯ  ฟื้นฟูสุขภาพกาย-จิต ขรก.ตุลาการ
7 พฤษภาคม 2563
884

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบขรก.ฝ่ายตุลาการ ว่าด้วยการส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 7 ..63    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของข้าราชการตุลาการ .. 2563 ความว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตของข้าราชการตุลาการเพื่อเป็น สวัสดิการในการส่งเสริมและฟื้นฟูด้านสุขภาพ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

158886703991

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม .. 2543 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

158886695244

158886696039

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง