“ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ" นำร่องสร้างอาชีพลดความเหลื่อมล้ำ

 “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ
5 พฤษภาคม 2563
350

กสศ.- JD CENTRAL-โชร์สเบอรี่-รร.กรุงเทพคริสเตียน 4 พันธมิตร เปิดแคมเปญ “ชวนกันมา ช้อป น้องๆ สุขใจ” จำหน่าย 10 ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.- 5 มิ.ย.2563 บนแพลทฟอร์ม สุดยอดสินค้าไอเดียสร้างสรรค์ นำร่องสร้างอาชีพ สู่อนาคต ลดความเหลื่อมล้ำ

วันนี้ (5 พ.ค.2563) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) จัดแถลงข่าวเปิดแคมเปญ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กสศ. โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และแพลทฟอร์มเจดีเซ็นทรัล ที่ต้องการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี e-commerce และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 (Entrepreneurial Skill) ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนในโครงการตลาดวาดฝัน โดย กสศ.สนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 10 แห่ง

158868188940

ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม จังหวัดเลย โรงเรียนแม่ตะละวิทยา จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านท่าแซะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านคลองโร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านหนองนกทา จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จังหวัดเชียงราย

ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชน สนับสนุนงบประมาณจาก กสศ. เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีในชุมชน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เพื่อนำออกจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของเจดีเซ็นทรัล ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะมอบให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำไปต่อยอดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ และกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างมีขั้นตอน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ดร.ไกรยส ภัทราวาส รองผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า แนวคิดความร่วมมือดังกล่าว กสศ.ดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ก่อนที่จะเกิด COVID-19 จึงได้ปรับกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ทำงานผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบสไกป์มาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของโครงการ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมให้น้องนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย

158868223218

วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ต้องการให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น หรือเป็นโมเดลต้นแบบของการสร้างโอกาสทางการศึกษา ที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนสามารถประสานความร่วมมือร่วมกันได้ แม้จะมีหน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้น แต่ทุกภาคส่วนในสังคม ล้วนช่วยสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้

“แคมเปญ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในภาวะวิกฤติที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน ได้แสดงศักยภาพไปสู่อาชีพบนแพลทฟอร์มใหม่ โดยเจดีเซ็นทรัลผู้มีความเชี่ยวชาญและมีช่องทางด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายออนไลน์ มาสร้างโอกาสให้นักเรียนจากต่างจังหวัดได้ร่วมพัฒนาสินค้าจากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน

โดยนักเรียนจากโรงเรียนพี่ที่มีความพร้อมมาร่วมสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบสินค้า การวางกลยุทธ์การตลาด และการสร้างแบรนด์ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับออกจำหน่ายบนแพลทฟอร์มออนไลน์เจดีเซ็นทรัล ซึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้า จะคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศจากโครงการครั้งนี้ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

158868188637

พิจารณาจาก 1.ยอดขายและระยะเวลาที่ใช้ในการขาย 20 คะแนน 2.ผลกำไร 20 คะแนน 3.ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 4.กระบวนการทำงาน 20 คะแนน 5.ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม 20 คะแนน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ประเด็นสำคัญผลแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือสังคมแห่งความเสมอภาคที่เด็กทุกคนต่างได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่มีเด็กคนไหนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

น.ส.รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด JD CENTRAL กล่าวว่า JD CENTRAL รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานวัตกรรม ฯ ในครั้งนี้ เพราะเป็นโครงการที่มีความตั้งใจ แนวคิด และวิธีการทำงาน ที่มุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างมีขั้นตอน และเป็นรูปธรรม โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานความรู้ผ่าน workshop เรื่องการทำธุรกิจทางออนไลน์ จากทีมงานของ JD CENTRAL

การสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าร่วมกันระหว่างนักเรียนในต่างจังหวัดและนักเรียนเมืองหลวง ผ่ายกระบวนการทั้งลงมือปฏิบัติร่วมกัน และพูดคุยผ่านระบบ VDO conference เป็นระยะ กระทั่งออกมาเป็นสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย ซึ่งทาง JD CENTRAL หวังว่าน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะเข้าใจระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของการขายสินค้าออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อนำไปใช้เป็นทักษะในการทำธุรกิจสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังจัดฝึกอบรม (Training) คณะครูอาจารย์ ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ขยายผลความรู้ไปสู่เยาวชนอื่น ๆ ต่อไปด้วย

158868188619

“การจัดทำแคมเปญชื่อว่า ‘ชวนกันมาช้อป น้อง ๆ สุขใจ’ เพื่อรวบรวมสินค้าจากน้อง ๆ ทุกโรงเรียนในโครงการขึ้นมาขายบนแพลทฟอร์ม JD CENTRAL แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดย JD CENTRAL มีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่ต้นทางถึงขั้นตอนการส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยเฉพาะการนำสินค้าออกจำหน่ายทางแพลทฟอร์มของ JD CENTRAL ตั้งแต่การถ่ายรูปเพื่อนำเสนอสินค้า การเปิดร้านค้าบน JD CENTRAL ภายใต้ชื่อ ‘Equity Partnership’ การ Pre-Sale จนไปถึงการส่งมอบสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค” ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กล่าว

สินค้าที่ได้รับมาจากทั้ง 10 โรงเรียนถือเป็นสินค้าที่ล้วนแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการนำสิ่งของในชุมชนมาแปรรูป พัฒนา และต่อยอดความคิดซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า (Value Added) ได้ดีมาก 

158868188957

ทั้งนี้ สินค้าจากไอเดียสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ จะถูกจำหน่ายแบบพิเศษสุด (Exclusive) บนแพลทฟอร์ม JD CENTRAL โดยสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ที่ www.jd.co.th หรือดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น JD CENTRAL ได้จากทั้ง Play Store และ Apple Store จึงขอเชิญชวนเข้ามาร่วมรับชมช๊อปสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตของน้องๆ ทั้ง 10 โรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.-5 มิ.ย. 63 โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายมีเพียงอย่างละ 100 ชิ้นเท่านั้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง