โคราช เตรียมผ่อนปรนเปิดตลาดนัดและสินค้า 5 หมวด 29 เม.ย.นี้

โคราช เตรียมผ่อนปรนเปิดตลาดนัดและสินค้า 5 หมวด 29 เม.ย.นี้

โคราชเตรียมผ่อนปรนเปิดตลาดนัด จำกัดจำหน่ายเฉพาะสินค้า 5 หมวด 29 เม.ย.นี้ และทยอยปลดล็อกและการประเมินทุก 14 วัน

หลังจาก ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้มีมติเมื่อวานนี้ (27 เมษายน 2563) ผ่อนปรนให้เปิดร้านอาหารขนาดเล็กที่ไม่ติดแอร์, ร้านเสริมสวย, ร้านตัดผม, ตลาดนัด และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศได้ โดยเริ่มในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ โดยมาตรการผ่อนปรนจะให้กระทรวงสาธารณสุขไปดูเรื่องข้อระเบียบต่าง ๆ และการเว้นระยะห่างว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง แล้วจะมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขออกมาอีกครั้ง เป็นการทยอยปลดล็อกไปทีละขั้น และจะประเมินผลทุกๆ 14 วัน

ซึ่งจากมติที่ประชุมฯ ดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาโดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ออกคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 4676 / 2563 เกี่ยวกับเรื่องเปิดตลาดนัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ซึ่งใจความสำคัญในคำสั่งฯ ระบุว่า จากที่มีคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 3357/2563 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ให้ปิดตลาดนัด โดยเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 นั้น

จากการพิจารณาสถานการณ์โรคโควิด19 ของจังหวัดนครราชสีมา เห็นสมควรให้ผ่อนคลายมาตรการบางประการ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาสามารถประกอบอาชีพได้ในบางกรณีฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 37/2563เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 จึงให้ดำเนินการเปิดตลาดนัดในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ แต่การผ่อนปรนเปิดตลาดนัด มีข้อจำกัดให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ใน 5 หมวดประเภท ประกอบด้วย สินค้าอาหารสด , สินค้าอุปโภค/บริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน , สินค้าเครื่องครัว ,สินค้าชำระความสะอาด , สินค้าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เท่านั้น ส่วนสินค้าเบ็ดเตล็ด กิ๊ปช๊อป เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง สินค้า 20 บาท ยังไม่อนุญาต ส่วนมาตรการผ่อนปรนกลุ่มร้านอาหาร , ร้านตัดผม และห้างสรรพสินค้า ต้องรอเวลาให้สอดคล้องกับแนวทางของ ศบค.ก่อน

อย่างไรก็ตาม การผ่อนปรนเปิดตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 29 เมษายน 2563นี้ จะต้องแจ้งขอดำเนินการต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าก่อน ไม่น้อยกว่า 1 วัน และต้องแจ้งระบุสถานที่จัดตลาดนัด , มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด19 อย่างชัดเจน เช่น จัดให้มีช่องทางเข้าออกที่ชัดเจน ,ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย , เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตรระหว่างผ่านช่องทางเข้าออก และจุดยืนซื้อสินค้า ,การตั้งแผงห่างอย่างน้อย 2 เมตร , ผู้มาใช้บริการและผู้ค้าต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในพื้นที่ตลาดนัด ,ต้องประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคเป็นระยะ ,จัดจุดจอดรถเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายไม่แออัด ,จัดถุงขยะตามจุดต่างๆ และถังขยะติดเชื้อให้เพียงพอสำหรับทิ้งหน้ากาก ทิชชู , ต้องทำความสะอาดสถานที่ทั้งก่อนและหลังจำหน่ายสินค้า ,จัดเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการ , ไม่ควรให้ผู้ซื้อหยิบจับสินค้าโดยตรง และหลีกเลี่ยงการส่งต่อสินค้า รับเงิน ทอนเงิน ใส่มือผู้ซื้อโดยตรง เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องอำนวยความสะดวก วางระบบดำเนินการตลาดนัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ค้าและผู้ซื้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด