'กรมการจัดหางาน' กำชับนายจ้างดูแล 'แรงงานต่างด้าว' เลี่ยงแพร่โควิด-19

'กรมการจัดหางาน' กำชับนายจ้างดูแล 'แรงงานต่างด้าว' เลี่ยงแพร่โควิด-19
22 เมษายน 2563
1,027

"กรมการจัดหางาน" ถอดบทเรียนต่างชาติ ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ กำชับ "แรงงานต่างด้าว" ปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 แจ้งมาตรการกำกับดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าว  ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ กำชับแรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในความรับผิดชอบการจ้างงาน  ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการป้องกันโรค เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการแพร่ระบาด

“ จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่ได้หยิบยกสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศสิงคโปร์  ที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการกระจายในกลุ่มแรงงานต่างด้าวของประเทศสิงคโปร์ มาเป็นกรณีศึกษา นั้น กรมการจัดหางาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้มงวดในการตรวจติดตามดูแล โดยออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยขอความร่วมมือไปยังนายจ้าง สถานประกอบการ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าวมากที่สุด กำชับให้แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในความรับผิดชอบการจ้างงานของตน ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด ได้แก่

1. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอลล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. เว้นระยะห่าง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย หนึ่งเมตร 

4. ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  ” นายสุชาติฯ กล่าว

อย่างไรก็ดี จากสถิติ ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ระบุว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร จำนวน 2,660,159 คน  โดยเป็นแรงงานประเภทฝีมือ 168,176 คน ตลอดชีพ 241 คน ชนกลุ่มน้อย 44,800 คน และแรงงานประเภททั่วไป 2,446,942 คน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง