กระทรวงเกษตร ส่ง 'นมวัวแดง' ให้หน่วยงานสังกัดสู้โควิด

กระทรวงเกษตร ส่ง 'นมวัวแดง' ให้หน่วยงานสังกัดสู้โควิด
21 เมษายน 2563
1,291

กระทรวงเกษตรฯ ส่งมอบ "นมวัวแดง" ภายใต้โครงการ "สายใยนมไทย-เดนมาร์ค" มูลค่ากว่า 3 ล้านให้ 21 หน่วยงานสังกัด หนุนส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัย  โควิด-19”  เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนไทยให้แข็งแรงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 21 หน่วยงาน มูลค่า 3,020,000 บาท  เพื่อนำไปมอบและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความแข็งแรง ให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน 

ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากกระทรวงเกษตรฯมีความห่วงใยต่อเกษตรกร ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามทุกๆคน  จึงอยากให้กำลังใจแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแรง ผ่านผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สัญลักษณ์ตราวัวแดงซึ่งผลิตด้วยน้ำนมโคสดแท้ 100 % ไม่ผสมนมผง  ซึ่งผลิตโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรฯทำโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” นี้ขึ้น     

158746137583

ด้านนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กล่าวด้วยว่า  ที่ผ่านมาตนได้ให้นโยบายเร่งด่วนแก่ อ.ส.ค. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    จึงมีการมอบนโยบายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เข้มงวดกับสำนักงาน อ.ส.ค. ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรองในการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงงาน อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับบุคคลากรในหน่วยงาน ซึ่งทาง อ.ส.ค. ก็ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง (เกษตรกร, ผู้บริโภค) ตลอดจนการดำเนินงานขององค์กร อ.ส.ค.

ด้านนายสุชาติ   จริยาเลิศศักดิ์  รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในการจัดสรรจำนวนผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ที่จะนำส่งมอบให้กับส่วนราชการแต่ละแห่งจะมีการใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  กลุ่มแรก เป็นส่วนราชการขนาดใหญ่ ที่มีหน่วยงานในระดับจังหวัด จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดให้แห่งละ มูลค่า 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น มูลค่า 2,100,000 บาท

กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการขนาดเล็ก ถึงกลาง ที่มีหน่วยงานเพียงส่วนกลาง หรือในระดับเขต/ภูมิภาค จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้แห่งละ มูลค่า 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น มูลค่า   800,000 บาท              

กลุ่มที่ 3 เป็นรัฐวิสาหกิจไม่รวม อ.ส.ค. และองค์กรมหาชน รวม 6 แห่ง ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา การยางแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดให้แห่งละ มูลค่า 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น มูลค่า 120,000 บาท

ทั้งนี้  อ.ส.ค. ได้ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทำรายงานการส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ที่นำไปมอบและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ จัดส่งมายัง อ.ส.ค. เพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง