'ประวิตร' สั่ง กอนช. แก้ภัยแล้ง หลังพบ 6,695 หมู่บ้านเดือดร้อน

'ประวิตร' สั่ง กอนช. แก้ภัยแล้ง หลังพบ 6,695 หมู่บ้านเดือดร้อน

รองนายกฯ "ประวิตร" สั่ง กอนช. แก้ภัยแล้ง หลังพบ 6,695 หมู่บ้านเดือดร้อนขาดน้ำอุปโภคบริโภค

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้สั่งการดำเนินมาตรการ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ดังนี้

สำนักงบประมาณเร่งจัดสรรงบประมาณ โครงการ ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562 / 2563 ให้หน่วยงานส่วนหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งคำขอให้เร่งดำเนินการ ประเมินปริมาณน้ำต้นทุนและเตรียมมาตรการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำภาคตะวันออก กรณีไม่มีฝนตกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 63 พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาเสี่ยงขาดแคลนน้ำ การใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและรายงานผลเสนอกอนช. เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำต่อไป

ด้านกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดพื้นที่เพาะปลูกฤดูฝนปี 2563 ส่วนกรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดทำแผนการจัดสรรน้ำและแผนปฎิบัติการรองรับสถานการณ์น้ำฤดูฝนนี้ GISTDA ตรวจสอบปริมาณวัชพืชผักตบชวาในแม่น้ำด้วยภาพดาวเทียมและมอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมเร่งดำเนินการให้เสร็จทันฤดูฝนนี้ รวมไปถึงตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำและสถานีโทรมาตรให้สามารถใช้งานได้ในฤดูฝนนี้

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัยแล้ง ปัจจุบัน 24 จังหวัด 145 อำเภอ 773 ตำบล 4 เทศบาล 6,695 หมู่บ้าน หน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ กระทรวงกลาโหมแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขุดเจาะบ่บาดาล 17 บ่อ สะสมถึงปัจจุบัน 1,326 บ่อ