'มหาดไทย' อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในประเทศเป็นกรณีพิเศษ

'มหาดไทย' อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในประเทศเป็นกรณีพิเศษ
10 เมษายน 2563
5,522

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้คนต่างด้าวบางกลุ่มอยู่ในประเทศเป็นกรณีพิเศษ มีผล 8 เม.ย.63 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.63 เป็นต้นไป

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) ขึ้นในราชอาณาจักร และมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และออกข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยกำหนดให้มีการปิดด่านช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยปิดช่องทางเข้าออก ด่านจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรน สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวบางจำพวก

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบในเรื่องดังกล่าว นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเสนอ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 เม.ย.63 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ คือ

1. ให้ขยายระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาภายใน 1 ปี ออกไปเกินกว่า 1 ปี โดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงให้คนต่างด้าวดังกล่าว เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเร็วตามกำหนดเวลาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด

2. ในกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภทการตรวจลงตรา รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa On arrival คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา ซึ่งกำหนดระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ. ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง สำหรับคนต่างด้าวที่ครบกำหนดระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ออกไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงหรือเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ให้คนต่างด้าวดำเนินการตามมาตรา 35 มาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด

3. ในกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยเป็นผู้ถือบัตรผ่านแดนตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามระยะเวลาการปิดด่านชายแดนกับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย และให้คนต่างด้าวเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 7 วันนับแต่วันเปิดด่านชายแดนตามปกติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

158649126614

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/081/T_0009.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง