'บีบีเอส'ฉลุยชิงอู่ตะเภา กองทัพเรือส่งอัยการตรวจร่างสัญญา

'บีบีเอส'ฉลุยชิงอู่ตะเภา กองทัพเรือส่งอัยการตรวจร่างสัญญา
9 เมษายน 2563
305

กองทัพเรือ ส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนอู่ตะเภาและเมื่องการบินให้อัยการตรวจ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แถลงความคืบหน้าการดำเนินการว่า จากการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่มีมติให้กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอเงินประกันรายได้ขั้นต่ำเป็นผลตอบแทนให้แก่รัฐดีที่สุด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและเข้าสู่กระบวนการเจรจานั้น

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ทำการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ทั้งสิ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะทำงานเจรจาเงื่อนไขร่างสัญญาร่วมลงทุน และคณะทำงานเจรจารายละเอียดด้านเทคนิค โดยคณะทำงานทั้ง 2 ชุด และบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการประชุมหารือในประเด็นต่างๆ ตลอดมา และได้มีการเจรจากับเอกชนจนบรรลุผลการเจรจาในเบื้องต้นคณะทำงานเจรจาฯ ได้นำเสนอผลการเจรจาต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 และวันที่ 9 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เห็นชอบผลการเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยหลักการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ และคณะทำงานฯ เป็นไปตามกรอบของเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ โดยที่ภาครัฐจะต้องไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใด และในการดำเนินการได้มีผู้แทนผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมทุกกระบวนการ

ทั้งนี้ ในลำดับถัดไปจะจัดส่งเอกสารร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบและให้ความเห็น เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และคณะรัฐมนตรีต่อไป

อนึ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลา เนื่องจากโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญขนาดใหญ่ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสูง และเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อพัฒนาพื้นที่อีอีซี

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงได้ดำเนินการตามแผนมาโดยตลอด เพื่อให้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกบรรลุวัตถุประสงค์และยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน เพื่อให้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง