ครม.ไฟเขียวอนุมัติบรรจุขรก.สธ.อีกกว่า 4 หมื่นอัตรา สู้โควิด-19

ครม.ไฟเขียวอนุมัติบรรจุขรก.สธ.อีกกว่า 4 หมื่นอัตรา สู้โควิด-19
7 เมษายน 2563
3,579

ครม.ไฟเขียวอนุมัติบรรจุขรก.สธ.อีก 45,984 อัตรา เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้บุคลากรสธ.สู้โควิด 19

เมื่อวันที่ 7 เม..63 ที่ทำเนียบรัฐบาล  ..ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติในหลักการการขอบรรจุตำแหน่งข้าราชการอัตราตั้งใหม่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 1.อัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 24 สายงาน รวม 38,105 อัตรา  

2.อัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 ใน 5 สายงาน 7,579 อัตรา  3.คัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งไม่ได้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (..) กำหนด ให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน .. ที่นร1004//17 ลงวันที่ 19 ..2562  ทั้งนี้ รายละเอียดหลักเกณฑ์การบรรจุอัตรข้าราชการใหม่นี้ จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐ (คปร.) จากนั้นจะส่งเรื่องให้ก..นำเสนอรายงานต่อ ครม.เพื่อรับทราบต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขระบุเหตุผลว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในปัจจุบัน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคนให้มีจำนวนเพียงพอ และมีสมรรถนะเหมาะสมในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ดังนั้น ทางกระทรวงฯเสนอขอบรรจุบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ในการทำงานวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นกำลังหลักในกรปฏิบัติงานด่านหน้า ทำงานในที่ที่มีความเสี่ยง ต้องทำงานผลัดเวรตลอด 24 ชั่วโมง

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบมาตรการการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  ดังนี้ 1.การสนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  2.การจัดสรรโควตาพิเศษความดีความชอบพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารรณสุข  3.การปรับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่ได้รับความเสียหายกรณีปฏิบัติหน้าที่ (กรณีเสียชีวิต เจ็บป่วย ทุพพลภาพ) และนับเวลาอายุราชการทวีคูณเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ  

4.การลดอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนบุคคลกรุงไทยยธนวัฏ/ ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 1 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข  5.การปรับอัตราชดเชยในมาตรา 18 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางสาธารณสุข (กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) จำนวน 2 เท่าจากอัตราเดิม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง