ครม. เห็นชอบ ยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสมที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์

ครม. เห็นชอบ ยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสมที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์
7 เมษายน 2563
313

ครม. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสมที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์)

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย และให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

กระทรวงการคลัง เสนอว่า 1. ปัจจุบันยาสูตรผสม เช่น โลปินาเวียร์และริโทนาเวียร์ สูตรผสมสำหรับใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ตามประเภทย่อย 3003.90 ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มีอัตราอากรขาเข้าร้อยละ 10 ส่วนยาสำเร็จรูปสูตรผสมต้านไวรัสเอดส์ตามประเภทย่อย 3004.90 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ประกอบกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ผู้นำเข้าสินค้าสูตรผสมดังกล่าวเพื่อนำมาผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ จึงขอให้กระทรวงการคลัง พิจารณายกเว้นอากรขาเข้าสำหรับโลปินาเวียร์และริโทนาเวียร์ สูตรผสม ด้วย

2. กระทรวงการคลัง ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร อภ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมาคมอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 และ 27 พฤศจิกายน 2562 แล้ว และเห็นควรยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม (ประเภทย่อย 3003.90) ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เท่านั้น โดยไม่จำกัดเฉพาะแต่สินค้าโลปินาเวียร์และริโทนาเวียร์ สูตรผสม เพื่อให้ผู้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์มีความคล่องตัวในการเลือกใช้วัตถุดิบ สำหรับการพิจารณายกเว้นอากรขาเข้าสินค้ายาสูตรผสมที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ที่รักษาโรคอื่นได้ จะต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลยาในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศ ทั้งนี้ การยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม (ประเภทย่อย 3003.90) ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เท่านั้น สามารถดำเนินการได้โดยการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)

3. กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งการยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม (ประเภทย่อย 3003.90) ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เท่านั้น จะทำให้สูญเสียรายได้ภาษีอากรประมาณ 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการยกเว้นอากรดังกล่าวจะส่งผลให้ลดการนำเข้ายาต้านไวรัสเอดส์สำเร็จรูป ลดภาระต้นทุนการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ และเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

สาระสำคัญของร่างประกาศ ยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม (ประเภทย่อย 3003.90) ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เท่านั้น ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง