'สรรพสามิต' ขยายเวลาการยื่นแบบรายการเสียภาษี มีผลบังคับใช้แล้ว

'สรรพสามิต' ขยายเวลาการยื่นแบบรายการเสียภาษี มีผลบังคับใช้แล้ว
5 เมษายน 2563
2,263

“สรรพสามิต” ประกาศขยายเวลายื่นแบบรายการเสียภาษี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบกิจการสถานบริการ หลังโควิด-19 ระบาด มีผลบังคับใช้แล้ว  

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 10)   

โดยที่ได้มีการประกาศกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และในการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว ทำให้ประชาชนลดการเดินทางส่งผล ให้ความต้องการใช้น้ำมันในประเทศลดลง รวมทั้งในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการซึ่งมีการปิดชั่วคราว สำหรับสถานที่ซึ่งผู้คนมีการเบียดเสียดใกล้ชิดและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโดยง่าย เช่น โรงมหรสพ โรงแรม ร้านอาหาร คลับ ผับ รวมถึงสถานที่อื่น ตามความจำเป็นและเหมาะสม ประกอบกับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยา ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID -19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 เกี่ยวกับมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีสรรพสามิต และการยื่นงบเดือน ของสถานบริการ รวมถึงการยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีสรรพสามิตของน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาแล้วเห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าวมีเหตุจำเป็น เป็นการทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และข้อ 4 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีตามมาตรา 54 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตในราชอาณาจักร ในกรณีที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้น ในเวลาที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนและกรณีที่ความรับผิดในอันจะต้อง เสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี

ข้อ 3 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีตามมาตรา 54 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ สำหรับกรณี ที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข้อ 4 ให้ขยายกำหนดเวลาในการยื่นงบเดือน ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการ สำหรับหน้าที่ ในการยื่นงบเดือนที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นงบเดือนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 

พชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง