ปิดสนามบินภูเก็ตเริ่ม 10-30 เม.ย.นี้

ปิดสนามบินภูเก็ตเริ่ม 10-30 เม.ย.นี้
3 เมษายน 2563
4,133

กพท.ไฟเขียวปิดสนามบินภูเก็ต 10-30 เม.ย.นี้ หวังระงับแพร่ระบาดโควิด -19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (3 เม.ย.) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ 85/2563 เรื่อง การระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต โดยระบุว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ออกมาตรการยกระดับความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โดยได้ปิดช่องทางเข้า – ออกในช่องทางบกและช่องทางน้ำ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 11/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ประสานการปฏิบัติในการใช้มาตรการเพิ่มเติมในการปิดช่องทางเดินอากาศยานด้วย ทั้งนี้ ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก 0018.1/5282 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และเพื่อมิให้สถานการณ์การระบาดของโรครุนแรงมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60/22 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1. ให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต เว้นแต่เป็นการให้บริการแก่อากาศยานดังต่อไปนี้

(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)

(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)

(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)

(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

2. ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน และบุคคลผู้เดินทางโดยอากาศยานตาม 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

158591199180

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง